Kallelse till extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 6 november 2017

14:00 / 11 oktober 2017 MedCap Pressmeddelande

Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2017, kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sundbybergsvägen 1 i Solna.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 oktober 2017 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 1 november 2017 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med e-post till hugo.petit@medcap.se (hugo.petit@medcap.se?subject=Anm%C3%A4lan%20st%C3%A4mma).Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 30 oktober 2017 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om förvärv av minoritetsaktier i Inpac Aircontainer Holding AB
8. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag (punkt 7)  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förvärv av minoritetens aktier i Inpac Aircontainer Holding AB.

Stockholm i oktober 2017

Styrelsen för MedCap AB (publ) 

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.