Valberedning i MedCap utsedd

08:30 / 8 maj 2017 MedCap Pressmeddelande

Vid årsstämman 2016 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2017 i MedCap AB (publ) består av följande personer:

Michael Berg, styrelseordförande MedCap AB
Bengt Julander, utsedd av Linc Invest AB
Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB
Carl-Johan Svennewall, utsedd av Karl Tobieson med närstående

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
MedCap AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@medcap.se 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 juli 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.