Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Midsonas valberedning inför årsstämma 2022

14:00 / 27 September 2021 Midsona Press release

Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i Midsona AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti 2021 samt styrelseordföranden. Av den gällande instruktionen följer också att om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

Jan Särlvik (utsedd av Nordea Fonder)

Ola Erici (styrelsens ordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Valberedningen representerar tillsammans ca 39 % av det totala antalet röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midsonas hemsida www.midsona.com. Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2022.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.comeller genom post ställd till Valberedningen, Midsona AB (publ), Box 21009, 200 21 Malmö.

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/