Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Delårsrapport Jan-juni 2009 - Underhållande resultatförbättring från 2Entertain!

08:30 / 8 November 2009 Moment Group Press release

  • Nettoomsättning för första halvåret: 192,1 MSEK (215,8)
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar: 13,6 MSEK (2,1)
  • Resultat per aktie: 0,80 kr (-0,32)
  • 2Entertain har under det första halvåret genomfört över 1 700 beställda shower och sålt cirka 140 000 biljetter (190 000) till 240 (305) teater-, musikal- och showproduktioner.
  • Hansen har genomfört över 250 (240) kundunika uppdrag.
  • 2Entertain har skrivit ett 10-årigt avtal med Liseberg om hyra av nyrenoverad Lisebergsteater.
  • 2Entertain har skrivit ett 4-årigt avtal med TV4 om sändningsrätten av buskisproduktioner vilket ger stor mediaexponering.

VD – kommentar – Det här är en mycket stark resultatförbättring jämfört med samma period föregående år. Kvartal två är till och med vårt bästa andra kvartal sedan bolaget grundades. Efterfrågan under perioden på 2Entertains produktioner till konsumenter och företag har varit fortsatt hög. Vi har upparbetat ett starkt strukturkapital och ett framgångsrikt arbetssätt. Vi uppgraderar successivt våra arenor och fortsätter vår expansiva plan. Även Hansen har gått mycket bra trots konjunkturläget. Hösten förväntas dock bli utmanande på företagsmarknaden, speciellt för Hansen. Med stor respekt för omvärldens problem ser jag ändå framtiden an med stor spänning och tillförsikt. Sammantaget står 2Entertain väl rustat för framtiden. Vi ska därför fortsätta att vara aktiva och växa inom upplevelseindustrin, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain.

För ytterligare information: Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27

Besök även: www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir samt China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Finansiellt resultat för perioden januari-juni Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 192,1 MSEK (215,8 MSEK), resultat efter finansiella poster 11,4 MSEK (-2,0 MSEK) samt resultat efter skatt 7,0 MSEK (-2,8 MSEK). Vinst per aktie uppgick till 0,80 kr (-0,32 kr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 9,7 MSEK (10,0 MSEK) och resultat efter finansiella poster till 0,1 MSEK (2,9 MSEK). Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,3 MSEK före goodwillavskrivningar och intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat resultatet med -0,5 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Sverige januari - juni Nettoomsättning 167,1 MSEK (192,0 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  8,7 MSEK (-2,7 MSEK)

Under årets andra kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:  Solsting och snésprång, turné  My fair lady, Oscarsteatern, Stockholm  A tribute to Hollywood, Oscarsteatern, Stockholm  A close up tour med Robert Wells, turné.  Fullbokat med Morgan Alling, Lisebergsteatern  Sound of Musicals, turné köpt av Riksteatern  Wallmans schlagerbar, Viking Line  Wallmans på turné, på utvalda arenor och arrangemang  Entertainment på Blue Village, Fritidsresor

Affärsområde Teater, Musikal och Show.

Andra kvartalet är normalt en period med lägre biljettförsäljning. Efterfrågan har emellertid varit fortsatt god på 2Entertains produktioner. Beläggningen på Oscarsteatern, för My fair lady, producerad av Vicky von der Lancken, har varit fantastiska 99,4 procent under perioden januari - maj. Efterfrågan inför höstens föreställningar är fortsatt stor.

Solsting och snésprång, avslutades med turné efter 154 föreställningar och var Sveriges största teaterproduktion de senaste tolv månaderna. TV-inspelningen visades på TV4 i maj och hade cirka 1,1 miljoner tittare. 2Entertain slöt i perioden ett 4-årigt avtal med TV4 om sändningsrätt för samtliga inspelade buskisproduktioner från Vallarnas friluftsteater samt för farsen Otroligt het. Detta ger 2Entertain en stark exponering och reklam för buskisgenren.

Årets Vallarnaproduktion, Virus i bataljonen, har fått mycket bra kritik och är det första konkreta utfallet av satsningen på en egen manusverkstad, i syfte att ta fram teatermanus av högsta klass. Manusverkstan består av Lars Classon och Per Andersson med Krister Classon som ”rektor”. Årets produktion på Vallarna har återigen blivit en stor försäljningsframgång med över 60.000 gäster.

Affärsområde Artist

Under det första halvåret har sommarsäsongen på Fritidsresors Blue Village-anläggningar startat med leverans av shower fem dagar per vecka vilka har fått höga kundbetyg. I år har showerna förändrats något och inkluderar nu även varietéartister. Det framgångsrika samarbetet med Wallmans på turné och Wallmans schlagerbar har fortsatt under perioden, på Viking Cinderella samt på olika företag och nöjesscener runt om i landet.

Affärsområde Event

Hansen har haft ett starkt halvår resultatmässigt och har genomfört cirka 250 (240) uppdrag, med mycket hög kundnöjdhet. Under det första halvåret har Hansen arbetat intensivt med försäljning mot utvalda branscher, lanserat en ny webbsida samt genomfört en rad kundaktiviteter bland annat i samband med 2Entertains produktioner och uppdraget i Volvo Ocean Race. Även om året inletts starkt, kommer resten av 2009 att präglas av svag efterfrågan på företagskonferenser. Hansens pågående besparingsprogram fortskrider därför enligt plan. Hansen fokuserar under det resterande verksamhetsåret än mer på försäljning och kundbearbetning.

Affärsområde Arena

Under perioden har ombyggnation och reparationsarbeten av Chinateatern och Lisebergsteatern påbörjats. Nytt 10-årigt hyresavtal har tecknats med Liseberg om Lisbergsteatern. Omfattande ombyggnad av foajé, sittplatser med mera pågår och nypremiär för teatern blir den 26 september. Kostnaden beräknas till cirka 15 MSEK och betalas av hyresvärden Liseberg. 2Entertain får under avtalstiden ökad hyra, men också en arena som rymmer cirka 65 fler platser. På Vallarnas friluftsteater har flera mindre åtgärder gjorts för att öka gästupplevelsen och intäkterna. Arbetet med att öka den totala gästupplevelsen kommer att ha fortsatt stort fokus från 2Entertain. Arenornas roll blir allt viktigare. Likt Hansen jobbar även 2Entertain på ett strukturerat sätt med detta . Varje fas, före , under och efter besöket, har sitt eget handlingsprogram

Norge januari - juni Nettoomsättning 25,0 MSEK (23,8 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 4,9 MSEK (4,9 MSEK)   Under årets andra kvartal har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:

 ”Onboard entertainment” på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel. Två stora internationella shower har spelats på Color Fantasy; Crystal ball och Nightfligt to space. Publikresponsen har varit mycket god.  Drift av teaterscenen Chat Noir, där externa producenter spelat bland annat Damenes aften och That´s entergayment.  Biljettförsäljning till höstens stora musikalsatsning Cats på Chat Noir. Cats är en samproduktion med två andra produktionsbolag.

Framtid Konsumenternas behov av liveunderhållning är stor både i hög- och lågkonjunktur. Konsumtion av kapitalvaror och långsemestrar bedöms minska till förmån för mindre kostsamma upplevelser som t.ex teaterbesök. Här har 2Entertain en mycket stark position. 2Entertain har en ambition att fortsätta satsa på högkvalitativ underhållning till privatpersoner och företag på egenkontrollerade arenor och genom turnéer runt om i landet. Detta är en strategi som historiskt visat sig vara framgångsrik och som bedöms vara det även i framtiden.

Marknaden för events och konferenser har minskat kraftigt till följd av konjunkturen. Resterande delen av 2009 kommer troligtvis att präglas av svag efterfrågan Målet är att bibehålla Hansens position som en av de ledande aktörerna inom mötesindustrin när det gäller kvalitet, leveranstrygghet och kreativitet. Sammantaget fortsätter Hansen framgångsrikt arbetet med att minska kostnaderna, men samtidigt stå väl rustat när konjunkturläget förbättras.

2Entertains finansiella ställning är stark och klarar att finansiera den kommande verksamheten. Många produktioner drivs tillsammans med andra intressenter vilket reducerar riskerna. 2Entertain är ett starkt branschledande företag som ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt genom nya samarbeten och förvärv.

Ekonomisk rapportering Rapport avseende januari – september 2009 presenteras den 19 oktober 2009. Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Falkenberg den 11 augusti 2009

2Entertain AB (publ) Ulf Mazur, vd Skreavägen 7 311 44 FALKENBERG 0706-476127, www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF