Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain AB (publ) Bokslutskommuniké 2008

08:52 / 4 February 2009 Moment Group Press release

Ingen lågkonjunktur för showbusiness!

  • Nettoomsättning uppgick till 479,7 MSEK (290,3 MSEK)
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 27,1 MSEK (35,6 MSEK)
  • Resultat per aktie 1,41 kr (2,26 kr)
  • Förslag till utdelning enligt gällande utdelningspolicy 0,70 kr/aktie (1,10 kr/aktie)
  • 2Entertainkoncernen har under året genomfört över 4 000 beställda shower, sålt nästan 600 000 biljetter till 800 teater-, musikal- och showproduktioner och Hansen har genomfört över 500 uppdrag.

 Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 161,0 MSEK (100,0 MSEK)
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 10,4 MSEK (7,5 MSEK)
  • Resultat per aktie 0,83 kr (0,05 kr)VD - kommentar-Vad vi ser från sista kvartalet, är att svenskarna fortsätter att gå på teater, musikal och show. 2Entertains resultat för fjärde kvartalet är mycket starkt och ger ett rörelseresultat för helåret på över 27 MSEK. Utfallet är helt i linje med det vi tidigare kommunicerat, andra halvåret blev till och med det starkaste i bolagets historia. Vi har under året genomfört en imponerande mängd framgångsrika och uppskattade föreställningar världen över. 2Entertain är välpositionerat, med en stark organisation och jag ser fram mot fortsatt framgångsrik verksamhet under 2009, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain i en kommentar till kommunikén.För ytterligare information:Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27Besök även: www.2entertain.com 2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir samt China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.SverigeJanuari-DecemberNettoomsättning432,5 MSEK (259,5 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 18,0 MSEK (29,3 MSEK)Under årets fjärde kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:"Solsting & Snésprång", Lisebergsteatern, Göteborg"My Fair Lady", Oscarsteatern, Stockholm"Kuta och Kör", Lorensbergsteatern, Göteborg"Vilse i välfärdshelvetet", Cirkus, Stockholm"Nanne - Vild", Rondo, Göteborg"320 kg buskis", Turné"Studio Mörnbäck 33,3 MHz", Turné"Jag kommer hem till Jul", Peter Jöback, Turné"Pippi Långstrump", Lisebergsteatern, Göteborg"Lena+Orup", Turné"Wallmans schlagerbar", Viking Line"Wallmans på turné", på utvalda arenor och arrangemang"Entertainment på Blue Village", FritidsresorVäsentliga händelser i Sverige under 2008Affärsområde Teater, Musikal och Show. Årets produktion av sommarfarsen på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg, "Solsting & Snésprång", manusbearbetad av Krister och Lars Classon, har varit en riktig publikframgång. 68 000 gäster såg den i Falkenberg och 25 000 på Lisebergsteatern i Göteborg."My Fair Lady", producerad av Vicky von der Lancken, fick mycket bra recensioner och höstens föreställningar sålde slut. Den fortsätter att spela hela 2009 på Oscarsteatern.På Cirkus i Stockholm är 2Entertain medproducent i "Vilse i välfärdshelvetet", en revy med Uggla, Rheborg och Ulvesson i huvudrollerna. Den blev den mest besökta showen i Sverige under hösten 2008, med ca 70 000 gäster.Totalt har produktioner som 2Entertain producerat i egen regi eller tillsammans med annan, sålt 584 000 biljetter (587 000 biljetter). 2Entertain har 2008 i egen regi eller med samarbetspartner, genomfört ca 800 föreställningar inom affärsområdet Teater, Musikal och Show.Affärsområde Artist med försäljning mot framför allt företag, har fortsatt framgångarna. Nytt samarbete med Wallmans Schlagerbar ombord på Viking Cinderella har inletts. Uppdraget fortsätter tom april 2009. En ny egenproducerad dinnershow, "Tom Jones -the Hit story", med Magnus Bäcklund, turnerar sedan hösten runt i Sverige. Nya artister som 2Entertain nu bokar är bland andra; Björn Rosenström, Rednex, Sarek, The Poodles, Lotta Engberg, Style och Scotts.Samarbetet med TUI och Fritidsresor har fortsatt under hela 2008 med shower på 11 hotell i Europa och Thailand, med hög gästnöjdhet. Nytt kontrakt för sommaren 2009 är klart.Under 2008 svarade affärsområdet Artist för ca 35% av 2Entertains omsättning exkl Hansen (fg år 28%). 2Entertains medarbetare har under året genomfört otroliga 4 000 framträdanden världen över inom affärsområdet Artist. Affärsområde Event. Hansen har med stor framgång under året genomfört ca 500 uppdrag både i Sverige och runt om i världen. Årets Nöjd-kund-index blev 90% vilket är "all-time-high". Jämfört med föregående år växte omsättningen med 12% till 217 MSEK och rörelseresultatet före goodwill ökade med 43% till 5,0 MSEK. En stor del av Hansens omsättning består av genomfakturering. Till de största uppdragen hörde Volvo Ocean Race i Spanien, Sydafrika och Indien. Detta uppdrag fortsätter åt Volvo även under första halvåret 2009. Hansen har under slutet av 2008 minskat personalstyrkan för att möta kunders minskade efterfrågan som en direkt följd av konjunkturläget. Kännedomen om Hansens varumärke har under 2008 stärkts från 5,6% till 21,2% enligt Varumärkesbarometern.Affärsområde Arena. 2Entertain tecknade tillsammans med Vicky Nöjesproduktion avtal om övertagande av den anrika Chinateatern i Stockholm. Tillsammans drivs nu både Oscarsteatern och Chinateatern i det gemensamma bolaget Oscarsteatern AB. Övertagande av hyreskontraktet skedde utan köpeskilling.NorgeJanuari-DecemberNettoomsättning47,2 MSEK (30,8 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar9,1 MSEK (6,3 MSEK)Under årets fjärde kvartal har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:"Onboard entertainment" på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel. Drift av teaterscenen Chat Noir.Julkonsert med Peter Jöback, Spektrum, Oslo.Produktionen av underhållning ombord på fartygen Color Fantasy och Color Magic, som trafikerar Oslo - Kiel, har pågått under hela perioden. Totalt har det spelats mer än 1 450 shower och antalet gäster är närmare en miljon! Därmed är 2Entertain en av Norges största producenter av liveunderhållning. Under juni undertecknades ett nytt förlängt avtal där 2Entertain får förtroendet att skapa shower i världsklass under perioden 2009-2011.Chat Noirs verksamhet med drift av arenan har under året kännetecknats av många mindre produktioner. Ingen föreställning har spelat under en längre period och under hösten ställde "Allt for Mia" in efter bara en föreställning. Detta innebar ett tapp i verksamheten för Chat Noir, men stora insatser har gjorts för att hitta alternativa produktioner och därmed minimera resultatbortfallet för teatern.Verksamheten inom 2EntertainAtt kunna hantera den stora mängd produktioner som 2Entertain genomför i egen regi eller på uppdrag åt andra, bygger på ett mycket effektivt och strukturerat arbetssätt. Styrningen och den ekonomiska uppföljningen sker löpande i varje enskilt projekt. 2Entertains arbetsmodell med att optimera varje projekt, ger större möjligheter att tidigt kunna korrigera avvikelser genom att vidta lämpliga åtgärder. Effektiva processer inom försäljning, projektledning, ekonomistyrning ger företaget en stabil grund att stå på. Ständigt nya produktioner ger samtidigt nya marknadsförutsättningar. Framgången kommer genom att med god framförhållning lyckas kombinera rätt manus, arena och ensemble/artister. När detta drivs med en effektiv projektprocess som grund, finns goda möjligheter till bra lönsamhet.FramtidEfterfrågan på 2Entertains kvalitativa produktioner är trots krisen på finansmarknaden stor. Konsumenternas behov av liveunderhållning är hög både i hög- och lågkonjunktur. Därför gör 2Entertain inför 2009 bedömningen att efterfrågan på teaterbesök och liveunderhållning kommer att vara fortsatt hög. 2Entertains arbetsmodell gör att 2Entertain har beredskap att korrigera avvikelser i tid om så krävs. 2Entertains finansiella ställning är stark och klarar finansiera den kommande verksamheten.I det tuffa konjunkturläget är det en mycket stor utmaning för Hansen att finna nya lösningar för kunder med avsevärt minskade budgetar för konferensresor och events. Företaget satsar på försäljning mot de kundsegement och branscher som drabbas minst i rådande konjunktur. De flesta kunder har god insikt om att effekten av att genomföra kostnadseffektiva och välplanerade företagsmöten med kunder och anställda vida överstiger effekten av att helt ställa in. Hansen lanserar såväl nya koncept som väl beprövade konferenslösningar för att fortsatt stärka positionen på marknaden.Finanskrisen öppnar upp affärsmöjligheter som gör att 2Entertain ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt genom nya samarbeten eller förvärv. AktieägareAntalet aktieägare uppgår den 31 december 2008 till över 1 800 st och antalet guld- och silvermedlemmar i aktieägarprogrammet ökar stadigt och är 590 st (500 st.).Medarbetare2Entertain hade 272 (242) anställda i medeltal under 2008. Totala antalet anställda har under året varit 553 (521) personer. Fast anställda inom försäljning, produktion och administration på 2Entertain var 29 (30) personer och motsvarande antal i Hansen Conference & Event uppgår till 42 anställda på helåret.Finansiellt resultat för perioden januari-decemberKoncernens nettoomsättning under året uppgick till 479,7 MSEK (290,3 MSEK Hansen förvärvades under november 2007), resultat efter finansiella poster 21,1 MSEK (29,9 MSEK) samt resultat efter skatt 12,4 MSEK (19,8 MSEK). Vinst per aktie uppgick till 1,41 kr (2,26). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 25,5 MSEK (23,4 MSEK) och resultat efter finansiella poster till 4,4 MSEK (-8,5 MSEK). Moderbolaget har under perioden omvandlat fordran om 27,0 MSEK på dotterbolaget 2Entertain Event AB till villkorat aktieägartillskott. Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,8 MSEK före goodwillavskrivningar och intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat 2Entertains resultat med -1,2 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.Ekonomisk rapporteringRapport avseende januari - mars 2009 presenteras den 4 maj 2009.Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Styrelsens förslag till aktieutdelning följer gällande utdelningspolicy och är 0,70 kr per aktie. Bolagets årsredovisning för 2008 publiceras under vecka 15.Bolagsstämma hålls den 4 maj i Göteborg.Falkenberg den 4 februari 20092Entertain AB (publ)Ulf Mazur, vdSkreavägen 7311 44

 

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF