Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till extra bolagsstämma i 2Entertain AB (publ)

08:32 / 11 September 2009 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2Entertain AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2009 kl 10.00 på Hotell Elite Strandbaden i Falkenberg. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman från kl 09.30. Anmälan till detta görs till bolaget senast tisdagen den 17 november 2009 enligt nedan.

Anmälan Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast den 17 november 2009. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan är obligatorisk och görs per post till 2Entertain AB (publ), Box 278, 311 23 FALKENBERG, per e-post , per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 17 november 2009 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Val av sekreterare vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om godkännande av styrelsens tidigare beslut om kontantemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 8. Beslut om riktad nyemission, i form av kontantemission, till Hans Wallman (nr 1). 9. Beslut om riktad nyemission, i form av kontantemission, till Hans Wallman (nr 2). 10. Val av styrelse. 11. Stämmans avslutande.

Punkt 7 Styrelsen har, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, fattat följande nyemissionsbeslut:

 • Emission av högst 4 388 297 aktier.
 • Teckningskurs 13,08 kr/aktie.
 • Aktiekapitalet öka högst 2 194 148,50 kr.
 • Avstämningsdag: 26 november 2009.
 • Sista betaldag: 15 december 2009.
 • Teckningsberättigade: aktieägare som per avstämningsdagen är införda i aktieboken.
 • Teckningstid: 1-15 december 2009.
 • Teckningsrelation: 1 ny aktie/varje 2 gamla aktier som innehas på avstämningsdagen. En övervägande del av emissionen är garanterad innebärande att om emissionen ej fulltecknas skall garanten(-erna) teckna de resterande aktierna, dock högst motsvarande antalet garanterade aktier. Uppgift om de fysiska/juridiska personer som utgör garanter, emissionsgarantins omfattning, emissionsgarantiersättningen samt övriga villkor kommer att närmare redogöras för i styrelsens fullständiga förslag till beslut.Punkt 8
 • Emission av högst 978 594 aktier.
 • Teckningskurs 16,35 kr/aktie.
 • Aktiekapitalet öka med högst 489 297 kr.
 • Teckning- & betaltid: senast 21 dec 2009.
 • Teckningsberättigad: Hans Wallman (med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt). Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt utgörs bland annat av likviditetsskäl vilka, tillsammans med övriga anledningar kommer att redogöras för mer utförligt i styrelsens fullständiga förslag till beslut. Punkt 9
 • Emission av högst 279 598 aktier.
 • Teckningskurs 13,08 kr/aktie.
 • Aktiekapitalet öka med högst 139 799 kr.
 • Teckningsberättigad: Hans Wallman (med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt).
 • Teckning & betalning: senast 21 dec 2009. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt att Hans Wallman erhåller en rabatterad teckningskurs görs enbart i syfte att möjliggöra förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ) vilket kommer att redogöras för mer utförligt i styrelsens fullständiga förslag till beslut. Punkt 10Aktieägare representerande ca 24 % av rösterna föreslår att, utöver befintliga styrelseledamöter, Hans Wallman nyväljs som ordinarie styrelseledamot. ÖvrigtFullständigt förslag till beslut under punkten 7-10 kommer från och med den 9 november 2009 att i sin helhet hållas tillgängligt på bolagets kontor under adress 2Entertain AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg samt på bolagets hemsida, www.2entertain.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Falkenberg i november 20092Entertain AB (publ)Styrelsen

2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.