Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till ordinarie årsstämma i 2Entertain AB (publ)

08:26 / 22 March 2010 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2Entertain AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 3/5 2010 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD Tomas Gustafsson. Efter 2E:s stämman kommer 2Entertains Upplevelsepris att delas ut. Buss kommer att avgå från Grand Hotell i Falkenberg kl 16:45 och enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast torsdagen den 26/4 2010 enligt nedan.Anmälan Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast den 26/4 2010. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2Entertain AB (publ), Box 278, 311 23 FALKENBERG, per e-post , per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 26/4 2010 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmans ordförande Styrelsens förslag: Robert Mesterton 3. Val av protokollförare Styrelsens förslag: Susanne Nilsson 4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista 5. Godkännande av dagordning 6. Val av justeringsman 7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse 9. Beslut i frågor om: a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelseledamöter. 12. Antagande av ny bolagsordning. 13. Utseende av nomineringskommitté. 14. Beslut att bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 450 000 kr, dels genom kontant betalning, dels genom apport, samt med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt. Kvotvärdet för aktierna uppgår till 0,5 kr per aktie. Bemyndigandet gäller intill nästkommande ordinarie årssstämma. 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman

2Entertain AB:s (publ) årsredovisning för 2009 publiceras under vecka 12 2010 och skickas ut till samtliga aktieägare. Årsredovisningen i dess helhet läggs dessutom ut på 2Entertain AB:s (publ) hemsida på Internet: www.2entertain.com. Årsredovisningen kan enkelt beställas från 2Entertain AB:s (publ) kontor. Förslag till bemyndigande återfinns i sin helhet på bolagets hemsida. ________________________________________

Val av styrelse

Nomineringskommittén bestående av Janne Andersson (2Entertain), Jimmy Bengtsson (Skandia Liv), Bo Wallblom (Lesley Invest AB) och Mats Ericsson (Länsförsäkringars Småbolagsfond), vilka representerar 32,2 % av aktierna och rösterna i 2Entertain, har förklarat sig komma att föreslå sitt val av styrelseledamöter och publicera detta på 2Entertain AB:s (publ) hemsida på Internet (se adress ovan) under vecka 13 2010.

Arvoden

Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode på 600 000 kronor att fördelas av styrelsen. Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Utseende av nomineringskommitté

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2010, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst tre och högst fem företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning. Namnen på ledamöterna i nomineringskommittén skall presenteras senast 6 månader före årssstämman år 2011.

Falkenberg i mars 2010 Styrelsen