Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain växer genom förvärv med fortsatt god lönsamhet

13:54 / 2 April 2010 Moment Group Press release

 

 • Nettoomsättning för perioden: 486,2 MSEK (479,7).
 • Rörelseresultat före planenlig goodwillavskrivning: 31,3 MSEK (27,1).
 • Resultat per aktie: 1,09 kr (1,41).
 • 2Entertain har genomfört förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ).
 • Genomförd nyemission fulltecknad, 97,5% av befintliga aktieägare, resten av garant.
 • Styrelsen föreslår en utdelning enligt policy på 0,55 kr/aktie (0,70)
 • 2Entertains senaste mediasatsning, DVD:n Best av Dag-Otto, toppar svenska försäljningslistorna.
 • Musikalen Hairspray på China Teatern, spelar vidare med god efterfrågan.
 • Thomas Petersson med ensemble kritikerrosas i Makalöst bröllop.Händelser efter rapportperioden
 • 2Entertains nyemissioner slutregistreras och BTA konverteras 2010-01-05. Nytt aktieantal är 14 423 083 aktier. Nyemissionen tillförde 57,4 MSEK i likvida medel och användes till finansiering av förvärv av Wallmans Nöjen AB (publ).VD-kommentar-Koncernens arbete med vidareutveckling av strategiska allianser avseende spelplatser och samarbetspartner runt om i Norden har fallit väl ut under 2009. Det återspeglas i resultatet och detta arbetet fortsatter målmedvetet framöver. Underhållningsverksamhetens lyckade kombinationer av manus, arena och artister har fallit väl ut och många av höstens produktioner spelar vidare under våren med god efterfrågan.Efterfrågan på Hansens tjänster, anpassade för företagsmarknaden, har varit bättre än förväntat i rådande konjunkturläge och ger ett styrkebesked som bådar gott för framtiden. Den fulltecknade företrädesemissionen och årets drygt 60 procentiga kursutveckling visar på marknadens fortsatt goda förtroende för bolaget och det är glädjande att aktieägarna fortätter sin resa med bolaget i dess nya skepnad.Tillträde av Wallmans Nöjen har skett per 31 oktober och förvärvet har slutförts strax före årskiftet. Wallmans har i slutet av året haft god beläggning med stort besökarantal på samtliga enheter, vilket ger ett bra resultattillskott för perioden då 2Entertain innehaft bolaget. I och med förvärvet står 2Entertains organisation ännu starkare och mera välpositionerat på marknaden och med den bredare produktportföljen ser vi fram emot ett framgångsrikt år 2010, säger Susanne Nilsson tf VD.Finansiellt resultat för perioden januari-decemberKoncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 486,2 MSEK (479,7 MSEK), resultat efter finansiella poster 29,5 MSEK (21,1 MSEK) samt resultat efter skatt 15,8 MSEK (12,4 MSEK). Goodwill avseende Wallmansförvärvet har skrivits ned med 20,0 MSEK. Rörelseresultat före planenlig goodwillavskrivning uppgår på helårsbasis i 2Entertainverksamheten till 23,1 MSEK, i Hansen till 3,5 MSEK och i Wallmans till 4,7 MSEK. 2Entertainverksamheten har under kvartalet belastats med 2,6 MSEK i beräknat avgångsvederlag för tidigare VD. Vinst per aktie uppgick till 1,09 kr (1,41 kr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 27,6 MSEK (25,5 MSEK) och resultatet efter finansiella poster till -0,4 MSEK (3,8 MSEK). Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med 0,1 MSEK före goodwillavskrivningar och intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat resultatet med 0,2 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.Sverigejanuari - decemberNettoomsättning417,5 MSEK (432,5 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 23,2 MSEK (18,0 MSEK)Under årets fjärde kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:
 • Virus i bataljonen, Lisebergsteatern
 • Pippi Långstrumps jul, Lisebergsteatern
 • Scensommarbuskis, turné
 • Ugglas Revy, Malmö
 • Hairspray, China Teatern
 • Best of Thomas Petersson, turné
 • My fair lady, Oscarsteatern
 • Makalöst bröllop, Halmstad teater
 • Virus i bataljonen, Lisebergsteatern
 • HippHipp, Lisebergs- & Vasateatern
 • Wallmans på turné, på utvalda arenor och arrangemang
 • Entertainment på Blue Village, FritidsresorAffärsområde Teater, Musikal och Show. Höstens stora musikalsatsning Hairspray med Rolf Lassgård och Helena Bergström i de ledande rollerna. Produktionen som är den första i egen regi på China Teatern, har spelat för nästa intill utsålda hus och fortsätter med god efterfrågan våren 2010.Magnus Ugglas Revy som är en förlängning av SVT:s TV-satsning Var fan är min Revy har spelat vidare på Slagthuset i Malmö under hösten och går till Rondo i Göteborg under våren. Årets Vallarnaproduktion, Virus i bataljonen, var den första produktionen tillverkad i bolagets egen manusverkstad, har spelat klart på Lisebergsteatern och går till Skara under våren.Thomas Peterssons Best of Thomas-turné blev en publiksuccé med god efterfrågan som fortsätter till våren 2010. Thomas Petersson avslutade året med kritikerrosade farsen Makalöst Bröllop som spelar vidare på Nöjesteratern i Malmö och fortsätter till Lisebergsteatern under våren 2010. 2Entertains affärssegment Media, där man tar hand om eftermarknaden på scenproduktioner genom bla TV-produktioner och DVD, har lyckats väl i sin senaste satsning. DVD:n Best of Dag-Otto, har toppat försäljningslistorna under slutet av året.Sammantaget har affärsområdet under hösten haft ca 160 000 gäster på de 235 genomförda publika evenemang och efterfrågan för 2010 förväntas vara fortsatt god.Affärsområde Artist 2Entertains framgångsrika samarbete med Fritidsresors Blue Village-anläggningar fortsatte under vintersäsongen. Totalt under året har man genomfört 1 767 föreställningar. Wallmans Salongsproduktioner på turné har spelat framgångsrikt under hösten.Affärsområdet som skräddarsyr och levererar i huvudsak till företagsmarknaden har lyckats väl med produktanpassning i rådande lågkonjunkturAffärsområde ArenaDet målmedvetna arbetet med att förstärka gästnöjdhet före-under-efter ett event eller en föreställning fortlöper i koncernen. Affärsområde EventKoncernbolaget Hansen Conference & Event AB har genomfört cirka 370 uppdrag, något färre än föregående år, men bättre än förväntat med hänsyn taget till konjunkturläget. Hansens allra senaste satsning, Sport & Event, med koppling till olika typer av evenmang inom idrottsvärlden, har fått positiv respons på marknaden och man hoppas kunna vidareutveckla konceptet framgångsrikt under 2010. Intensivt arbete med in-och merförsäljning ihop med målmedvetet genomförande av besparingsprogram 2009 ger en ackumulerad omsättning på 143,0 MSEK och ett rörelseresultat före goodwill på 3,5 MSEK. Både volym och resultat är bättre än förväntat. Hansen, med försäljning till företagsmarknaden, står väl rustat för de utmaningar som väntar under 2010.Förvärv av Wallmans-koncernenFörvärvet av Wallmans Nöjen AB är slutförts med tillträde 2009-10-31. Bland Wallmans gäster finns en stor andel företagsrepresentation och bolaget har under stor del av 2009 känt av rådande konjunkturläge. 2Entertains innehavstid, november och december har dock beläggnings- och lönsamhetsmässigt varit mycket bra. Totalt sett visar bolaget en vinst på 4,7 MSEK före skatt för 2009. November och december visar bolaget ett resultat på 24,7 MSEK. Förlusten som uppkommit före 31 oktober har påverkat det egna kapitalet i Wallmans och då ökat underlaget för goodwill. På grund av periodiserings-effekten av detta tillträdesdatum, har goodwillen skrivits ned med 20,0 MSEK utöver planenlig avskrivning. Norgejanuari - decemberNettoomsättning68,7 MSEK (47,2 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 8,1 MSEK (9,1 MSEK)Under årets andra kvartal har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:
 • "Onboard entertainment" på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel.
 • Drift av teaterscenen Chat Noir.
 • Cats på Chat Noir. Musikalen Cats, en samproduktion med ytterligare två medproducenter, som vid premiär fick näst högsta kritikerbetyg och mycket fin publikrespons, har sålt bra men inte riktigt nått upp till prognosticerade försäljningsmål. Föreställningen avslutas efter höstsäsongen.Framtid2Entertain har genom förvärvet av Wallmans breddat produktportföjen ytterligare och har då ännu bättre förutsättningar att tillgodose varierad efterfrågan av högkvalitativ underhållning för såväl konsument som företagsmarknad. Ett målmedvetet arbete med en optimal kombination av manus, arena och rätt artister bedöms som framgångsrikt även i framtiden.Kombinationen av produktanpassning och resursoptimering efter marknadens behov gör att Hansen bibehåller sin position på eventmarknaden, trots det bistra konjunkturläget. Troligen kommer 2010 att präglas av relativt svag efterfrågan, men Hansen har framgångsrikt arbetat med att minska kostnaderna och står därför väl rustat för att möta marknadens behov.Starkt kassaflöde och uthållig lönsamhetsutveckling gör koncernens finansiella ställning stabil. 2Entertain har på så sätt goda förutsättningar för fortsatt tillväxt genom produktutveckling och nya samarbeten och gör bedömningen att man står väl rustad att finansiera kommande verksamhet.Ekonomisk rapporteringRapport avseende januari - mars 2010 presenteras den 3 maj 2010.Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Bolagets årsredovisningen för 2009 publiceras under vecka 12.Bolagsstämma hålls den 3 maj i Göteborg.Falkenberg den 4 februari 20102Entertain AB (publ)Susanne Nilsson tf VDBox 278Besöksadress: Skreavägen 7311 23 FALKENBERG, 0771-170000,

 


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event samt Wallmans Nöjen. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.