Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Delårsrapport jan-mars 2010

15:02 / 3 May 2010 Moment Group Press release

Den nya Upplevelsekoncernen tar form

· Nettoomsättning Q 1 2010 175,1 MSEK (84,1 MSEK) · Resultat före goodwillavskrivningar -3,1 MSEK (5,9 MSEK) · Resultat per aktie -0,16 kr (0,49 kr) · Eva Persson ny VD för Wallmans Nöjen från 15/6 2010 · Minoritetsandel om 25% förvärvad i Hansen Event & Conference AB för 2,5 MSEK. Finansiering skett med egna medel. · Hansen tecknar avtal för Handbolls VM 2011. · Nytt avtal som sträcker sig fram till och med april 2012 tecknat med Fritidsresor AB · Styrelsen föreslår årsstämman namnändring till 2E Group AB (publ)

VD-kommentar "Koncernens arbete med att vidareutveckla spelplatser, strategiska allianser och möten fortsätter även under 2010. Sedan november 2009, efter förvärvet av Wallmans Nöjen, består 2Entertain gruppen av de tre rörelsedrivande företagen 2Entertain, Hansen Event & Conference och Wallmans Nöjen. För att öka fokus på koncernens varumärken föreslår styrelsen därför årsstämman (3/5 2010) att ändra moderbolagets firma till 2E Group AB (publ). Under kvartalet har flera samordningsprojekt initierats i syfte att ytterligare förstärka koncernens konkurrenskraft. Samordning inom områden som inköp, produktion och marknad är prioriterade då driften av koncernen skall utgöra en effektiv plattform för vidareutveckling av varumärken, spelplats och upplevelsen. Under kvartalet har dotterbolaget 2Entertain Event AB förvärvat kvarvarande minoritetsandel (25%) i Hansen Event & Conference AB. Köpeskilling uppgår till 2,5 MSEK och möjliggör en effektivare samordning mellan Hansen och övriga företag i gruppen. De nyckelpersoner som avyttrat minoritetsandelen har knutits till ett incitamentsprogram för att säkerställa en fortsatt stark motivation att utveckla företaget vidare. Marknaden för liveunderhållning och möten har varit svag under årets första kvartal. Gruppens tre operativa enheter minskar rörelseresultaten i förhållande till motsvarande period föregående år, främst beroende på fortsatt återhållsamhet från företagsmarknaden. Tendensen inom framförallt Hansen och 2Entertain Artist tyder dock på en ökad företagsefterfrågan mot slutet av året, en möjlighet vi möter med ett stark showprogram och offensiva marknadssatsningar"

Tomas Gustafsson VD & koncernchef


För ytterligare information: Tomas Gustafsson, VD & koncernchef 2Entertain AB (publ) tfn 0709-774525 alt tomas.gustafsson@2entertain.com Besök även: www.2entertain.com

2Entertain, en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2Entertain AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF