Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Delårsrapport 1 jan – 30 sept 2011

14:58 / 20 October 2011 Moment Group Press release

Juli – september 2011

· Nettoomsättning: 139,2 (143,7) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -4,9 (-3,3) · Rörelsemarginal: -4,9 % (-3,6%) · Resultat per aktie: -0,48 kr (-0,48 kr)

Januari – september 2011

· Nettoomsättning: 509,6 (446,4) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -26,6 (-15,0) · Rörelsemarginal: -6,4 % (-4,6 %) · Resultat per aktie: -1,31 kr (-1,43 kr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011

· Pang på Pensionatet på Vallarna slår rekord med 74 000 gäster · Wallmans tillsätter VD på Hamburger Börs · Håkan Sträng väljs till ny styrelseordförande i 2E Group · Tomas Ledins krogshow hyllas av kritikerna och beslut fattas om att spela även till våren

VD-kommentar

Koncernens Q3 är traditionsenligt ett kvartal med låg aktivitet inom Wallmans och Hansen men ett kvartal där 2Entertain går för högtryck. Sommaren på Vallarna slog alla tidigare rekord och under de sex veckor som Pang På Pensionatet spelades kom hela 74 000 besökare.

Wallmans-gruppen som startar sina verksamheter under september har således ett kvartal med stora kostnader och små intäkter. Innevarande års Q3 påverkas dessutom negativt av försäljningen av Engelen och ombyggnaden på Teatergaten. Engelen som avyttrades den 31/5 2011 led av svag lönsamhet sett över året men Q3 var rörelsens intäkts- och resultatmässigt starkaste kvartal. Ombyggnaden av Teatergatan innebar två veckors senarelagd premiär vilket reducerat både intäkt och resultat i kvartalet.  

Koncernens ackumulerade omsättning, januari – september, landar på 509,6 MSEK (446,3 MSEK) och det är glädjande att varje rörelsedrivande dotterbolag visar tillväxt. Försäljningstakten i tredje kvartalet, juli – september, är svagare men förklaras främst av avyttringen av Engelen.

Koncernens ackumulerade EBITA, januari – september, uppgår till -26,6 MSEK (-15,0 MSEK). Avvikelsen mot föregående år är främst relaterad till bolagets svaga Q1 där ett antal produktioner genererade stora underskott samt av att Hamburger Börs nu inräknas i resultatet.

EBITA-resultatet för tredje kvartalet, juli - september uppgår till -4,9 MSEK (-3,3 MSEK) och avvikelsen återfinns i avyttringen av Engelen och i viss mån i ökade produktionskostnader inom Wallmansbolagen.

Trots en tilltagande instabilitet i omvärlden syns inte några tydliga effekter på minskad efterfrågan i segmenten underhållning och möten. Aktiviteten från företagssektorn är fortfarande god och privatmarknaden utvecklas snarast positivt i relation till föregående år. Orderingången i Hansen är bättre än föregående år och förhållandet mellan ordervärde och budget inför 2012 överträffar både 2011 och 2010. Hansen bedömer att en försvagning av efterfrågan får begränsad effekt på kort sikt då majoriteten av bolagets större projekt för 2011 och 2012 redan är i produktion.

Även om innevarande order- och försäljningsläge bedöms som stabilt har respektive bolag ökat beredskapen för att möta en lägre efterfrågan.  

  För ytterligare information: Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO Telefon 0709-77 45 25 alt. e-mail  () www.2egroup.se (www.2egroup.se)

  Informationen i denna rapport är sådan som 2E Group ska offentliggöra enligt lag. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011 ca kl. 15:00.  


2E Group, nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1495581

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1495582

Show as PDF