Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Bokslutskommuniké jan-dec 2010

13:00 / 3 February 2011 Moment Group Press release

Väsentliga händelser fjärde kvartalet:

· Historiskt starkt Q4 för Wallmans, rörelseresultat 38,3 MSEK · 86 föreställningar och 120000 biljetter på We Will Rock You Stockholm, beslut om fortsatt spel i Oslo 2011. · Nettoomsättning: 282,8 MSEK (211,1) · Rr f. goodwillavskrivn: 40,5 (26,5) · Rörelsemarginal: 14,3% (12,6%)  · Resultat per aktie 2,19 kr (0,24 kr)

Väsentliga händelser under året:

· Resterande minoritetsandel om 25 % förvärvad i Hansen Event & Conference AB · Wallmans Nöjen tecknar förvärvsavtal med Hamburger Börs AB och visar lönsamhet redan första verksamhetsåret. · Årsstämman beslutat namnändring till 2E Group AB (publ) · Nettoomsättning: 729,2 MSEK (486,2) · Rr f. goodwillavskrivn.: 25,5 (31,3) · Rörelsemarginal: 3,5% (6,4%)  · Resultat per aktie: 0,77 kr (1,09 kr)

VD-kommentar

Årets ackumulerade resultat före planenlig goodwill avskrivning landar på 25,5 MSEK (31,2 MSEK). Resultatavvikelsen mot föregående år är relaterad till 2Entertain och Hansen där båda verksamheterna har lägre resultat i förhållande till föregående år. Helårets omsättning uppgår till 729,2 MSEK (486,2 MSEK) där Wallmans endast ingår i perioden november-december i jämförelsen mot föregående år.

Q 4 kommer ut strax bättre än bolagets egen förväntan, resultat före goodwillavskrivning landar på 40,5 MSEK (26,5 MSEK) med en rörelsemarginal på 14,3% (12,6%). Omsättningen för perioden oktober-december uppgår till 282,8 MSEK (211,1 MSEK). Den bättre utvecklingen i kvartalet är fullt ut relaterad till Wallmans starka november och december samt till Hamburger Börs goda avslutning på året.

Verksamhetsåret 2010 har innehållit flera utmaningar. Genomförandeaktiviteten hos Hansen har, som en följd av den svaga orderingången 2009, varit låg under hela perioden. För att möta denna har bolaget reducerat sin kostnadsmassa, genomfört en omorganisation men också etablerat det nya affärsområdet Sport & Event. 2Entertain fick en svag start på året då vårens stockholmsproduktioner stängdes redan efter Q 1. Även om sommaren på Vallarna utvecklade sig till den näst bästa någonsin med 65000 besökare har man under hösten mött en tuffare konkurrens på både Stockholms- och Göteborgsmarknaden.

Glädjande är att Wallmansbolagen förbättrar både lönsamhet och försäljning inom i princip alla verksamhetsområden. Hamburger Börs, som övertogs den 1/7, har under hösten spelat med stark efterfrågan och god kostnadskontroll. Ambitionen att visa vinst senast 2011 har infriats redan under 2010. Wallmansbolagen gör en betydande resultatförstärkning i förhållande till föregående år och kvartalsresultatet på 38,3 MSEK är starkt även ur ett historiskt perspektiv.

Koncernens likvida situation är fortsatt god under kvartalet och till följd av detta har bolaget valt att göra en extra amortering med 20 MSEK för att reducera den långfristiga skulden.

För ytterligare information: Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO 2E Group AB (publ) 0709-77 45 25 alt. e-mail ()

Se Bokslutskommunikén i sin helhet på www.2egroup.se (http://www.2egroup.se)

2E Group , en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF