Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till ordinarie årsstämma i 2E Group AB (publ)

14:44 / 22 March 2011 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 2/5 2011 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD Tomas Gustafsson. Efter 2E:s stämman kommer 2Entertains Upplevelsepris att delas ut. Buss kommer att avgå från Grand Hotell i Falkenberg kl 16:45 och enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast tisdagen den 26/4 2011 enligt nedan.

Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 26/4 2011. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 FALKENBERG, per e-post , per telefax 0346-71 47 19 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 26/4 2011 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande

Styrelsens förslag: Robert Mesterton

3. Val av protokollförare

Styrelsens förslag: Susanne Nilsson

4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista

5. Godkännande av dagordning

6. Val av justeringsman

7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalansoch

koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse

9. Beslut i frågor om:

a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen

och koncernbalansräkningen,

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

samt

c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Antagande av ny bolagsordning.

13. Utseende av nomineringskommitté.

14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutandeHandlingar till stämman

2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2010 publiceras under vecka 12 2011 och skickas ut till samtliga aktieägare. Årsredovisningen i dess helhet läggs dessutom ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på Internet: www.2egroup.se. Årsredovisningen kan enkelt beställas från 2E Group AB:s (publ) kontor.

Val av styrelse

Nomineringskommittén bestående av Janne Andersson (2Entertain), Jimmy Bengtsson (Skandia Liv), Bo Wallblom (Lesley Invest AB) och Emil Ahlberg (PSG Kapital), vilka representerar 31,9% av aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält att de föreslår styrelseledamöterna Robert Mesterton, Helena Skåntorp, Håkan Sträng, Anders Lettström och Hasse Wallman för omval, och nyval av Mats Wedin i 2E Group AB (publ). Mer information om Mats Wedin återfinns på www.2egroup.se. Anders Kinntorph har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Arvoden

Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode på 600 000 kronor där ordförandes ersättning föreslås uppgå till 225 000 kr och ledamöternas ersättning till 75 000 kr per ledamot. Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.Utseende av nomineringskommitté

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2011, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst tre och högst fem företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning. Namnen på ledamöterna i nomineringskommittén skall presenteras senast 6 månader före årsstämman år 2012.

Falkenberg i mars 2011

Styrelsen

2E Group en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.