Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group delårsrapport jan-mars 2011

14:33 / 2 May 2011 Moment Group Press release

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011

· Nettoomsättning: 206,5 MSEK (175,1) · Rr. f. gw.avskrivn: -12,4 MSEK (-3,1) · Rörelsemarginal: -6,0% (-1,8%) · Resultat per aktie: -0,75 kr (-0,16kr) · Kraftig tillväxt i Hansen, 62% över föregående år. · Niclas Linnér, ny VD för Hansen. · Hansen tecknar avtal med Oriflame för genomförande av Golden Conference 2012, 6000 gäster.  · Hélène Gustavii rekryteras som CFO till 2E Group.

VD- kommentar

Inledningen på 2011 når inte förväntan och kvartalets resultat före planenlig avskrivning minskar med 9,3 MSEK i förhållande till motsvarande period föregående år. Koncernresultatet (EbITA) i Q 1 uppgår till -12,4 MSEK (-3,1 MSEK) och avvikelsen är främst relaterad till olönsamma produktioner inom 2Entertains musikalverksamhet. Koncernens omsättning är högre än första kvartalet föregående år och uppgår till 206,5 MSEK (175,1 MSEK). Tillväxten är främst hänförlig till 2Entertains försäljning av biljetter till musikalen We Will Rock You och till Hamburger Börs.

Kvartalets resultatavvikelse återfinns främst inom 2Entertain som, i förhållande till samma period föregående år, minskar sitt resultat med 8,1 MSEK till -4,2 MSEK (3,9 MSEK). Hansens kvartalsresultat uppgår till -2,5 MSEK (-3,9 MSEK) och överträffar föregående år. Bolaget följer den plan som fastlagts för 2011. Wallmans når ett kvartalsresultat på -2,6 MSEK (-2,1 MSEK) vilket är i nivå med föregående år, resultatet inräknar Hamburger Börs som redovisar ett underskott på -2,4 MSEK samt Intima Teatern som flyttats till 2Entertain. Jämförbara enheter inom Wallmans levererar ett resultat strax bättre än motsvarande period föregående år.

Under perioden spelar 2Entertain ett flertal produktioner med olönsamhet, sammantaget genererar dessa ett underskott på -6,9 MSEK. Gemensamt för föreställningarna är att biljettförsäljningen inte uppnår förväntad nivå och i något fall har även en högre kostnadsmassa bidragit. I analysen syns inte en förändrad konkurrenssituation utan slutsatserna är relaterade till en svag privatmarknad och sämre marknadsföringseffektivitet.

Hamburger Börs följer den plan som fastställdes vid förvärvet 2010 och genererar under Q 1 2011 ett underskott på -2,4 MSEK. Vid övertagandet antogs företagets liggande spelplan och till följd av den tidsmässigt långa produktionsprocessen är aktivitetsnivån fortfarande låg. Bolaget vidhåller att ett positivt resultat för helår 2011 ska uppnås med fortsatta förbättringar under 2012.

Trots en svag inledning på året görs bedömningen att helårsresultatet 2011 blir bättre än 2010. Indikationerna gällande sommarens och höstens produktioner inom 2Entertain är trots allt mycket goda, Wallmans fortsätter att generera resultatförbättringar och inom Hansen pågår genomförandet av en besparingsplan som kommer att ge effekter under året.


För ytterligare information: Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO telefon 0709-77 45 25 alt. e-mail tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se) www.2egroup.se (http://www.2egroup.se/)

2E Group, en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF