Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Delårsrapport jan-juni 2011

14:36 / 11 August 2011 Moment Group Press release

April- juni 2011

· Nettoomsättning: 163,9 (127,6) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6) · Rörelsemarginal: -6,8% (-8,2%) · Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,83 kr)

Januari - juni 2011

· Nettoomsättning: 370,4 (302,7) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -21,7 (-11,7) · Rörelsemarginal: -6,9% (-5,1%) · Resultat per aktie: -0,83 kr (-0,99 kr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011

· Wallmans förvärvar fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn för 53,3 MSEK. · Wallmans avyttrar AB Kolingen med Restaurang Engelen för 12,1 MSEK. Reavinsten uppgår till 10,3 MSEK. · Resultatet för Q 2, mätt på jämförbara enheter (exkl. Hamburger Börs), är 4,5 MSEK bättre än föregående år. · 2Entertain får fortsatt förtroende att leverera underhållning på Color Lines fartyg och förlänger avtalet t.o.m. 2012. · 2Entertains artist Eric Saade kommer 3:a i Eurovision Song Contest. · Försäljningen till Vallarnas friluftsteater och årets jubileumsföreställning Pang På Pensionatet når "all time high" med 60000 biljetter sålda innan premiär. · Musikalen Dirty Dancing blir klar för China Teatern. Premiär 14 februari 2012. · Hansen genomför Volvo Days, ett av årets megaevent, för ca 3000 gäster.

VD-kommentar

Koncernens ackumulerade resultat, januari - juni understiger föregående år med 10 MSEK. Avvikelsen uppstår genom differenser i ett fåtal enskilda musikalproduktioner och av att Wallmans nu inkluderar resultatet från Hamburger Börs. Sammantaget genererar nämnda aktiviteter en differens i förhållande till föregående år på-15 MSEK. Övrig verksamhet, som under perioden bestått av ca 25 produktioner, visar positiv utveckling både avseende volym och intjäning.

Andra kvartalet, april - juni, visar ett resultat som är i paritet med föregående år men mätt på jämförbara enheter ger kvartalet en resultatförbättring på 4,5 MSEK. Resultatförstärkningen drivs av Hansen och Wallmans samtidigt som 2Entertain Q2 belastas av ett par olönsamma produktioner som spelades in i andra kvartalet.

Under perioden har två viktiga aktiviteter genomförts, Cirkusbygningen i Köpenhamn har förvärvats och Restaurang Engelen i Stockholm har avyttrats. Två aktiviteter väl förankrade i bolagets strategi. Förvärvet av Cirkusbygningen ger viss positiv påverkan på rörelsens resultat men väsentligare är att övertaget skapar nya och bättre förutsättningar för långsiktighet och kommersiell utveckling. Engelen har inte prioriterats i bolagets långsiktiga strategi så efter beslut om avyttring är det glädjande att delar av restaurangens personal ingår i det konsortie som nu övertagit verksamheten.

Inom 2Entertain finns förhoppningar om ett starkare andra halvår, Vallarna uppnår t.ex. försäljningsrekord med 60 000 biljetter sålda innan premiär och övriga storproduktioner som Tomas Ledin på Rondo, Spamalot, Zpanska Flugan m.fl. säljer i nivå, eller strax bättre, än prognos. Affärstakten i övrig verksamhet, som varit mycket bra under första halvåret, förväntas kvarstå även under kommande kvartal.

Hansen fullföljer sitt omstruktureringsprogram och resultateffekter blir synliga från och med september. Hansen gör ett tillfredställande andra kvartal och den nya ledningen verkställer strategin på ett effektivt sätt. Orderläget för 2011 är bättre än 2010 och beläggningen för 2012 är fortsatt mycket stark. Under kvartalet har en viss oro uppstått kring den framtida konjunkturen och hur en ökad internationell instabilitet påverkar företagskundernas vilja att investera i kund- och medarbetaraktiviteter. Bolaget bedömer inte att det finns risk i befintlig orderstock men har beredskap för en generell konjunkturnedgång.

Wallmans resultat belastas under första halvåret med underskott från Hamburger Börs men planenligt skall dessa resultateffekter reduceras under Q3 och Q4. Wallmans genomför nu ett antal större satsningar, bl.a. lanseras den egenproducerade dinnershowen "OSLAGBART" på Hamburger Börs samtidigt som bolagets första enhet (Teatergatan i Stockholm) firar 20-års jubileum med jubileumsshow i nyrenoverade lokaler.

För ytterligare information:

Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO

Telefon 0709-77 45 25 alt. e-mail  ()

www.2egroup.se (www.2egroup.se)


2E Group, en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF