Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

14:58 / 2 February 2012 Moment Group Press release

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Stark utveckling i 2Entertain och Hansen · Avmattning i påbokningstakten inom Wallmans och Hamburger Börs · Hansens uppdrag i Volvo Ocean Race genomförs i de två första hamnarna Alicante & Capetown · 2Entertain tecknar nytt 10-års avtal med Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg

Väsentliga händelser under året · Wallmans förvärvar fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn. · Wallmans avyttrar AB Kolingen med Restaurang Engelen · 2Entertain får förnyat förtroende att leverera underhållning på Color Lines fartyg · Pang på Pensionatet på Vallarna slår rekord med 74 000 gäster

Oktober - december 2011 · Nettoomsättning: 263,8 (282,8) · Resultat före goodwill- avskrivningar (EBITA): 36,5 (40,5) · Rörelsemarginal: 13,1% (13,6%) · Resultat per aktie: 1,80 kr (2,19 kr)

Januari - december helår 2011 · Nettoomsättning: 773,3 (729,2) · Resultat före goodwill- avskrivningar (EBITA): 9,9 (25,5) · Rörelsemarginal: 0,3 % (2,5 %) · Resultat per aktie: 0,49 kr (0,77 kr)

VD-kommentar Årets avslutande kvartal innehöll flera utmaningar med negativ inverkan på resultatet. I ingången av Q4 var bokningsläget rimligt starkt men i början av oktober ökade avbokningstakten och försäljningen minskade i Wallmansbolagen. Företagskunderna, som vanligtvis driver bokningstakten avseende Wallmans salonger under kvartalet, kom in med färre bokningar vilket reducerade beläggningsgraden umder kvartalets öppetdagar. Även för Hamburger Börs inom Wallmans var beläggningen låg vilket påverkar kvartalsresultatet negativt. Underhållningssegmentet viker mer än övriga kategorier inom HORECA-marknaden (källa; SHR) men nedgången i Wallmans beror också på att man inte nått fram i sin marknadskommunikation. Hansen och 2Entertain presterade båda starkt under fjärde kvartalet med omsättnings- och lönsamhetstillväxt i förhållande till föregående år.          

Årsresultatet (EBITA) för koncernen påverkas av beläggningsnedgången i Q4 men också av ett svagt inledande kvartal på året där flera Teater- och Musikalproduktioner spelades med förlust. Förlusterna i dessa produktioner var inte konjunkturdrivna utan en konsekvens av svag biljettförsäljning och större kostnadsöverdrag. Övergripande jobbar bolagen med en riskmodell där produktioner som inte följer försäljningsplan stängs enligt givna mallar och det är mycket ovanligt att flera förlustproduktioner löper samtidigt. Bolagets ledning har nu vidtagit flera viktiga åtgärder för att optimera försäljning och beläggningsgrad i varje projekt.

Under året har ett antal nyckelaktiviteter genomförts där förvärvet av Cirkusbygningen i Köpenhamn, avyttringen av Engelen/Kolingen och säkerställandet av strategiska hyreskontrakt på bl.a. Vallarna och på Wallmans Oslo varit särskilt viktiga. Därtill har betydande kontrakt förlängts på beställnings-sidan och Hansen har fortsatt att vinna uppdrag inom mötessegmentet. Sammantaget innehåller året många bra prestationer och projektresultat men konsekvensen av de svaga resultaten i Q1 och Q4 minskar årsresultatet med 15 MSEK i förhållande till föregående år.

Under 2011 har många viktiga steg tagits i den interna koncernstrukturen och bolagen harmoniserar nu inom ett antal viktiga områden. Bland annat har tre koncernkontor etablerats från tidigare fem, bolagen rapporterar i ett gemensamt administrationssystem och processer för samordning av exempelvis inköp har etablerats.

Under 2012 lanseras den koncerngemensamma nöjesportalen SHOWTIC. Portalen medför att 2E Group integrerar i värdekedjan vilket ökar marginalen per såld biljett, möjliggör nya intäktsströmmar och ger bolaget full access till transaktionsdata.    

Se bokslutskommunikén i sin helhet på www.2egroup.se

För ytterligare information: Hélène Gustavii, CFO och TF Koncernchef/CEO Telefon 0705-094501 alt. e-mail

Informationen i denna rapport är sådan som 2E Group ska offentliggöra enligt lag. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 ca kl. 15:00.


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-group-bokslutskommunike-1-januari---31-december-2011,c9214728

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2076919&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF