Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till ordinarie årsstämma i 2E Group AB (publ)

06:10 / 27 March 2012 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 2/5 2012 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg.

Kvällen inleds med ett föredrag av tf VD/koncernchef Hélène Gustavii. Buss kommer att avgå från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.45 och enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman.

Anmälan görs till bolaget senast onsdagen den 25/4 2012 enligt nedan.

Anmälan Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 25/4 2012. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 FALKENBERG, per e-post  (), per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 25/4 2012 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmans ordförande Styrelsens förslag: Håkan Sträng 3. Val av protokollförare Styrelsens förslag: Hélène Gustavii 4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista 5. Godkännande av dagordning 6. Val av justeringsman 7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse 9. Beslut i frågor om: a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 10. Val av styrelseledamöter 11. Val av revisor 12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 13. Utseende av nomineringskommitté - se bifogat förslag 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman 2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2011 publiceras under vecka 13 2012 och skickas ut till samtliga aktieägare. Årsredovisningen i dess helhet läggs dessutom ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på internet på www.2egroup.se.

Årsredovisningen kan också enkelt beställas från 2E Group AB:s (publ) kontor.

---------------------------------------------------------------------r

Val av styrelse Nomineringskommittén bestående av Janne Andersson (2Entertain), Hasse Wallman ,Jimmy Bengtsson (Skandia Liv), Bo Wallblom (Lesley Invest AB) och Emil Ahlberg (PSG Capital), vilka representerar 34% av aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält att de föreslår följande styrelseledamöter:

Håkan Sträng (omval) Mats Wedin (omval) Helena Skåntorp (omval) Bo Wallblom (nyval) Lars Grönberg (nyval) Kristina Axén Olin (nyval)

Mer information om Bo Wallblom, Lars Grönberg och Kristina Axén Olin återfinns på www.2egroup.se

Revisor Styrelsen föreslår årsstämman att välja Staffan Landén till ny påskrivande revisor för 2E Group.

Arvoden Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode på 725 000 kronor där ordförandes ersättning föreslås uppgå till 225 000 kr och ledamöternas ersättning till 100 000 kr per ledamot.

Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Utseende av nomineringskommitté Den sittande valberedningen föreslår bifall rörande bifogat förslag med rubriken "Förslag till princip för utseende av valberedning".

Falkenberg i mars 2012 2E Group (publ) Styrelsen


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/kallelse-till-ordinarie-arsstamma-i-2e-group-ab--publ-,c9234745

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2127387&fn=wkr0008.pdf

Show as PDF