Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Groups resultat under förväntan

08:29 / 6 February 2014 Moment Group Press release

2E Group Bokslutskommuniké 2013 1 januari - 31 december 2013

1 januari - 31 december 2013
 • Nettoomsättning: 803,2 (926,2)
 • Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): 16,4 (20,5)
 • Rörelsemarginal: 1,0% (1,3%)
 • Resultat per aktie: 0,14 kr (0,42 kr)
Väsentliga händelser under året                                                                     
 • Wallmans i Köpenhamn firade 10 års jubileum med succéshow och all time high resultat
 • Krogshowen med Magnus Uggla spelade för fulla hus både på Hamburger Börs och på Rondo
 • Hansen tog hem det omfattande uppdraget Volvo Ocean Race för fjärde gången
 • Två musikal- och teaterproduktioner samt turnékonceptet Ladies Night stod för betydande förluster
 • Årsstämman antog styrelsens förslag om en utdelningspolicy med avsikt att öka direktavkastningen
 • Hélène Gustavii utsågs till ny VD och Koncernchef för 2E Group AB
 • Wallmans Nöjen beslutade att stänga Wallmans i Helsingborg med sista speldag 31 mars 2014
 • Styrelsen fattade beslut om övergång till IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2014

VD-kommentar

När vi summerar 2013 kan vi konstatera att vi levererar ett resultat som ligger långt under vår förväntan. Anledningen är att vi gör en förlust på sammantaget 14 miljoner kronor fördelat på turnéproduktionenLadies Night samt två musikal- och teaterproduktioner på Stockholmsmarknaden. Vi är självklart besvikna på det ekonomiska utfallet samtidigt som det tydliggör att underhållningsbranschen innehåller en affärsmässig risk där ett tapp i biljettförsäljningen kan orsaka stora ekonomiska förluster.

Samtidigt har 2013 varit ett viktigt år ur perspektivet att stärka såväl vår organisation som våra processer inför framtiden. Vi har intensifierat arbetet med att värdera riskerna tidigare i produktionsprocessen och fortsatt med omstruktureringsarbetet inom organisationen för att hantera produktionsresurser effektivare och skära i de centrala kostnaderna. Vi har även sett över faktorer som påverkar kapitalbindningen i balansräkningen.

Det finansiella mål vi kommunicerade i förra årets årsredovisning och som innebar att på 2-4 års sikt markant förbättra rörelseresultatet ligger fast och innebär nu att vi jobbar vidare för att på 1-3 års sikt markant förbättra rörelseresultatet.

För 2Entertain är det framförallt två produktioner på Stockholmsmarknaden som tappar omsättning och resultat. Helt klart är att vi inte har lyckats sätta rätt produktioner på denna marknad det här året. Detta förstärker bilden av hur viktigt, men också komplext det är, att på varje scen sätta rätt produktion vid rätt tidpunkt samt att nå ut till rätt målgrupp i marknadskommunikationen. Positivt i sammanhanget är att bokningsläget inför 2014 ser betydligt ljusare ut.

Wallmans tappar framförallt omsättning under fjärde kvartalet och orsaken är i huvudsak turnékonceptet Ladies Night som levererat långt under förväntan. Varumärket Ladies Night är i grunden starkt men för att det ska bidra positivt till resultatet kommer det framöver att integreras med övrig turnéverksamhet inom 2E Group. Värt att notera är att Wallmans visar en tydlig resultatförbättring jämfört med 2013 och rensat för Ladies Night skulle förbättringen vara ännu mer markant. Resultatmässigt överträffas föregående år främst av Wallmans i Köpenhamn samt den framgångsrika showen med Magnus Uggla som under våren inledde på Hamburger Börs i Stockholm för att sedan under hösten fortsätta till Rondo i Göteborg.

För Hansen och verksamhetsområdet "Möten" så måste 2013 som helhet betraktas som något av ett mellanår med färre stora projekt och en vikande marknad. Positivt är att orderläget inför 2014/2015 ser avsevärt ljusare ut där uppdraget Volvo Ocean Race utgör en god bas.

Trafiken till SHOWTIC.se ger oss ett kvitto på att vi är på god väg att bli en viktig kommunikations- och marknadsföringskanal för levande underhållning inom musikal, teater, show och konsert.

För 2E Group som helhet börjar arbetet med att skapa gemensamma processer och ta tillvara synergierna mellan bolagen ge resultat. I kombination med att fortsätta stärka processerna kring biljettförsäljning och målgrupps-anpassad marknadskommunikation är detta en viktig grund för en positiv utveckling under 2014.

Hélène Gustavii
Koncernchef/CEO

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 12 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/