Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Förslag till beslut om vinstutdelning

05:43 / 8 April 2014 Moment Group Press release

2E Groups utdelningspolicy är att ha som mål att dela ut 50-70% av innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av goodwillavskrivningar.

Styrelsens utdelningsförslag är 69% av årets vinst efter skatt och återläggning av goodwill-avskrivningar, vilket innebär 0,50 kr/aktie (0,60kr/aktie), vilket totalt ger en utdelning på 7,2 MSEK (8,6 MSEK).

Utdelningen föreslås att utbetalas efter årsstämmans beslut 2014-05-06. Avstämningsdag för utdelningen är 2014-05-13 och beräknad utbetalningsdag är 2014-05-16.

Moderbolagets eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 157 581 tkr varav fritt eget kapital utgör

130 737 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 79,4%, likvida medel till 24 924 tkr och kassalikviditeten till 68%. Efter föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet i moderbolaget till
150 369 tkr.

Koncernens eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 135 656 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 34,7%, likvida medel till 68 352 tkr och kassalikviditeten till 88,7%. Efter föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet i koncernen till 128 444 tkr och likvida medel till 61 140 tkr.

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen 2013-12-31 som påverkar bolagets finansiella ställning.

Utdelningen bedöms försvarbar med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Falkenberg i april 2014

2E Group AB (publ)

Styrelsen

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 11 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/