Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till ordinarie årsstämma i 2E Group AB (publ)

05:45 / 8 April 2014 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 6/5 2014 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg.

Kvällen inleds med ett föredrag av koncernchef Hélène Gustavii. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.30 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl 17.00. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman.

Anmälan görs till bolaget senast tisdagen den 29/4 2014 enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 29/4 2014. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg, per e-post till info@2entertain.com (info@nojespatrullen.se),per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 29/4 2014 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande
Nomineringskommitténs förslag: Olof Jisland, advokat
3. Val av protokollförare
Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsman
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- ochkoncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i frågor om:
     a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
     b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen     
     c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter
12. Utseende av nomineringskommitté
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman
2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2013 publiceras under vecka 16 2014 och skickas ut till samtliga aktieägare. Årsredovisningen i sin helhet läggs dessutom ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på internet på www.2egroup.se. Årsredovisningen kan också enkelt beställas från 2E Group ABs (publ) kontor.

----------------------------------------------------------------------

Val av styrelse
Nomineringskommittén, bestående avJanne Andersson, Sven Mattsson, Bo Wallblom och Emil Ahlberg, vilka tillsammans representerar 54% av aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält nedan förslag till styrelse:

Lars Grönberg, styrelseordförande (omval)
Helena Skåntorp, ledamot (omval)
Bo Wallblom, ledamot (omval)
Mats Wedin, ledamot (omval)
Hasse Wallman, suppleant (omval)

Jan Friedman (nyval) - för presentation se www.2egroup.se
Göran Grell (nyval) - för presentation se www.2egroup.se

Kristina Axén Olin har avböjt omval.

Revisor
Vid Årsstämman 2012 valdes Staffan Landén som påskrivande revisor för 2E Group. Valet görs på fyra år och löper därför fram till Årsstämman 2016.
Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Utseende av nomineringskommitté
Den sittande nomineringskommittén föreslår att den nuvarande principen för utseende av nomineringskommitté fortsatt gäller till nästa stämma. I korthet innebär principen följande:

Styrelsens ordförande tar kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2014. Dessa fyra utser vardera en ledamot att utgöra nomineringskommittén för tiden intill dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Dock har en grupp av aktieägare möjlighet att till styrelsens ordförande före 31 augusti 2014 inkomma med fullmakter och därmed utgöra en ägargrupp. Röstantalet för en sådan ägargrupp ska då tas i beaktande vid fastställandet av de fyra röstmässigt största aktieägarna. "Principen för utseende av nomineringskommitté" i sin helhet finns att läsa på www.2egroup.se.                    

För mer information se www.2egroup.se  

Falkenberg i april 2014

2E Group (publ) / Styrelsen

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 11 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/