Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Utökat förslag till beslut om vinstutdelning

08:38 / 22 April 2014 Moment Group Press release

Sedan styrelsen redovisade sitt ursprungliga förslag till beslut om vinstutdelning har bolaget avyttrat en fastighet vilket påverkat bolagets finansiella ställning genom att betydligt förbättra bolagets likviditet. Styrelsens bedömning är att denna förbättrade likviditetssituation ger möjlighet till en extra utdelning i enlighet med nedan förslag.

2E Groups utdelningspolicy, att ha som mål att dela ut 50-70% av innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av goodwillavskrivningar, ska kvarstå oförändrad.

Styrelsens ursprungliga utdelningsförslag var 69% av årets vinst efter skatt och återläggning av goodwillavskrivningar, vilket innebar 0,50 kr/aktie (0,60kr/aktie) och totalt skulle ge en utdelning på 7,2 MSEK (8,6 MSEK). Genom detta utökade förslag till beslut om vinstutdelning föreslås en ytterligare utdelning om 1,50 kr/aktie. Sammantaget innebär detta en total utdelning om 2,00 kr/aktie och en sammanlagd utdelning på totalt 28,8 MSEK, vilket medför ett totalt utdelningsförslag om 276 % av årets vinst efter skatt och återläggning av goodwillavskrivningar.

Utdelningen föreslås att utbetalas efter årsstämmans beslut 2014-05-06. Avstämningsdag för

utdelningen är 2014-05-13 och beräknad utbetalningsdag är 2014-05-16.

Moderbolagets eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 157 581 tkr varav fritt eget kapital utgör

130 737 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 79,4%, likvida medel till 24 924 tkr och

kassalikviditeten till 68%. Efter föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet i moderbolaget till

128 735 tkr.

Koncernens eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 135 656 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till

34,7%, likvida medel till 68 352 tkr och kassalikviditeten till 88,7%. Efter föreslagen utdelning uppgår

det egna kapitalet i koncernen till 106 810 tkr och likvida medel till 39 506 tkr.

Utöver angiven försäljning av fastighet, vilken förbättrat bolagets likviditet, har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter balansdagen 2013-12-31 som påverkat bolagets finansiella ställning.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets eller koncernens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna värdeöverföringen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Utdelningen bedöms försvarbar med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och

risker ställer på storleken på det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen, i enlighet med styrelsens förslag.

Falkenberg i april 2014

2E Group AB (publ) / Styrelsen

Läs mer på www.2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/