Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group stärks av fastighetsförsäljning

16:31 / 15 August 2014 Moment Group Press release

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2014                                        
 • · Nettoomsättning: 177,4 msek (186,7 msek)
 • · Rörelseresultat (EBIT): 13,8 msek (-6,4 msek)
 • · Justerat EBIT*: -14,0 msek (-6,4 msek)
 • · Rörelsemarginal: 7,8% (-3,4%)
 • · Justerad rörelsemarginal*: -7,9% (-3,4%)
 • · Resultat per aktie: 1,04 sek (-0,45 sek)
Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2014                                    
 • · Nettoomsättning: 383,8 msek (362,9 msek)
 • · Rörelseresultat (EBIT): 16,5 msek (-11,9 msek)
 • · Justerat EBIT*: -11,3 msek (-11,9 msek)
 • · Rörelsemarginal: 4,3% (-3,3%)
 • · Justerad rörelsemarginal*: -2,9% (-3,3%)
 • · Resultat per aktie: 1,22 sek (-0,67 sek)
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014                                                                          
 • 2E Group sålde fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn och signerade 20-årigt hyresavtal
 • Försäljning av Cirkusbygningen genererade en koncernmässig reavinst på 27,8 msek medan den slutliga reavinsten i dotterbolaget blev 33,0 msek, vilket är 1,3 msek mer än vad som ursprungligen kommunicerades
 • Årsstämman den 6 maj beslutade att aktieutdelningen för 2013 skulle uppgå till 2,00 sek per aktie
 • Vårens två stora musikalproduktioner utvecklades starkt
 • Wallmans visade ett svagare resultat än motsvarande period föregående år
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Sommarens föreställning på Vallarnas Friluftsteater lockade fler än 60 000 gäster vilket innebar en ökning med mer än 10% jämfört med föregående år.

VD-kommentar

Andra kvartalet stärks påtagligt av reavinsten från försäljningen av fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn och det är glädjande att även balansräkningen i och med detta blir betydligt starkare. Samtidigt visar delar av verksamheten ett svagare andra kvartal jämfört med motsvarande period föregående år vilket visar att vi fortsatt har en utmaning i att ytterligare stärka vårt erbjudande.

Med anledning av den reavinst som uppstod under andra kvartalet redovisar vi från och med denna rapport även ett justerat rörelseresultat (EBIT) rensat från reavinsten för att tydligare visa hur rörelsen utvecklas.

För 2Entertain har produktionerna under andra kvartalet inte haft lika hög beläggning som föregående år. Totalt sett har dock första halvåret inneburit en fin utveckling för framförallt musikalverksamheten. Sommarens premiär på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg i juni var starkare än föregående år och utgjorde en fördelaktig start på sommarsäsongen.

Wallmans och Hamburger Börs har haft en lägre beläggning under andra kvartalet och flera enheter avslutade sina säsonger tidigare än föregående år. Till viss del påverkar även försäljningen av fastigheten Cirkusbygningen resultatjämförelsen under andra kvartalet då våra driftskostnader för fastigheten föregående år var lägre än den externa hyra vi nu erlägger.

Hansen, med affärsområde Möten, fortsätter på sin förbättrade aktivitets- och intjäningsnivå jämfört med föregående år och har en orderstock med god potential för det närmaste året.

Showtic bygger vidare på sina framgångar med både ökad trafik och bättre konvertering på bokningssidan samtidigt som andelen gäster som köper sina biljetter online ökar. Under andra kvartalet har de olika bokningsavdelningarna som sedan tidigare funnits i koncernen samordnats i Showtic Gästservice, vilket är ett av flera steg i vår strävan att effektivisera och utnyttja synergierna än mer tydligt inom affärsområde Levande underhållning.

Stärkta av sommarens framgång på Vallarna blickar vi nu med tillförsikt fram emot andra halvåret och höstens alla viktiga premiärupplevelser. Samtidigt som det finns en ständig utmaning i att nå fram i marknadsbruset med våra erbjudanden ser vi även möjligheter att få skörda frukterna av de investeringar vi gjort i våra digitala plattformar. Därtill fortsätter vi arbetet med att effektivisera inom affärsområde Levande underhållning och har under hösten för avsikt att sjösätta en ny organisation i syfte att ytterligare minska kostnader och ta tillvara våra resurser på bästa sätt.

Hélène Gustavii
Koncernchef 2E Group AB

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen, Showtic samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/