Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till årsstämma i 2E Group AB (publ)

07:24 / 30 March 2015 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 5/5 2015 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg.

Kvällen inleds med ett föredrag av koncernchef Hélène Gustavii. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.30 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl 17.00. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman.

Anmälan görs till bolaget senast tisdagen den 28/4 2015 enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 28/4 2015. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278,

311 23 Falkenberg, per e-post till info@2entertain.com (info@nojespatrullen.se),per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 28/4 2015 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande Nomineringskommitténs förslag: Olof Jisland, advokat
3. Val av protokollförare: Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsman
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i frågor om:
     a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
     b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen     
     c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen, ersättningsutskott och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter
13. Utseende av nomineringskommitté
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman
2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2014 publiceras under vecka 14 2015 genom att läggas ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på internet på www.2egroup.se. Årsredovisningen kan också beställas i printad version från 2E Group ABs (publ) kontor. Maila namn och adress till info@2egroup.se.

----------------------------------------------------------------------

Underlag till punkt 11 på dagordningen. Fastställande av arvoden
Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet för respektive styrelseledamot kvarstår på 110 000 kr samt att arvodet för styrelsens ordförande kvarstår på 235 000 kr. Det totala styrelsearvodet föreslås därmed uppgå till 895 000 kronor.

Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Styrelsen önskar utse ett ersättningsutskott och nomineringskommittén föreslår att utskottet arvoderas med sammanlagt 50 000 kronor. Ordföranden ersätts med 20 000 kronor och två ledamöter ersätts med 15 000 kr vardera.

Underlag till punkt 10 och 12 på dagordningen. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter samt Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
Nomineringskommittén, bestående avJanne Andersson, Sven Mattsson, Bo Wallblom och Emil Ahlberg, vilka tillsammans representerar 65% av aktierna och rösterna i 2E Group, föreslår att styrelsen utökas till sju ledamöter och har anmält nedan förslag till styrelse.

Lars Grönberg, styrelseordförande (omval)
Helena Skåntorp, (omval)
Bo Wallblom, (omval)
Mats Wedin, (omval)
Jan Friedman (omval)
Göran Grell (omval)
Emil Ahlberg (nyval) - för presentation se www.2egroup.se
Revisor
Vid Årsstämman 2012 valdes Staffan Landén som påskrivande revisor för 2E Group. Valet görs på fyra år och engagemanget löper därför fram till Årsstämman 2016. 

Underlag till punkt 13 på dagordningen. Utseende av nomineringskommitté
Den sittande nomineringskommittén föreslår att den nuvarande principen för utseende av nomineringskommitté fortsatt gäller till nästa stämma. I korthet innebär principen följande:

Styrelsens ordförande tar kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2015. Dessa fyra utser vardera en ledamot att utgöra nomineringskommittén för tiden intill dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Dock har en grupp av aktieägare möjlighet att till styrelsens ordförande före 31 augusti 2015 inkomma med fullmakter och därmed utgöra en ägargrupp. Röstantalet för en sådan ägargrupp ska då tas i beaktande vid fastställandet av de fyra röstmässigt största aktieägarna. "Principen för utseende av nomineringskommitté" i sin helhet finns att läsa på www.2egroup.se.                    

Falkenberg i mars 2015
2E Group (publ) / Styrelsen

2E Groupär en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor.
Genom SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner.
Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält.
Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl.
2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/