Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Groups resultat för tredje kvartalet i nivå med föregående år

08:31 / 27 October 2016 Moment Group Press release

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2016
 • Nettoomsättning: 137,7 msek (174,3 msek)
 • Pro rata-omsättning: 102,8 msek (160,9 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -13,2 msek (-13,0 msek)
 • Rörelsemarginal: -9,6% (-7,4%)
 • Rörelsemarginal pro rata: -12,9% (-8,1%)
 • Resultat per aktie: -0,80 kr (-0,70 kr)
Första nio månaderna: 1 januari - 30 september 2016
 • Nettoomsättning: 508,3 msek (633,7 msek)
 • Pro rata-omsättning: 431,7 msek (551,5 msek)
 • Rörelseresultat: -36,0 msek (-5,5 msek)
 • Rörelsemarginal: -7,1% (-0,9%)
 • Rörelsemarginal pro rata: -11,0% (-1,4%)
 • Resultat per aktie: -2,02 kr (-0,30 kr)

VD har ordet

När vi sammanfattar utvecklingen för koncernen ser vi hur resultattappet som inleddes kvartal fyra 2015 bromsats upp då tredje kvartalet 2016 ligger i linje med föregående år. Resultatet uppgår till -13,2 msek (-13,0 msek) samtidigt som verksamheten inom koncernen är relativt begränsad under tredje kvartalet. Resultatet efter september månads utgång för en rullande 12-månaders period uppgår till 8,0 msek (45,5 msek).

Affärsområdena
Under årets första tre kvartal är det främst Live Entertainment (2Entertain) som har tappat mot föregående år, sammantaget närmare 19 msek. Dessutom har Event (Hansen) ett mellanår utan Volvo Ocean Race och ligger 5 msek efter föregående år. Detta megauppdrag återkommer nästkommande två år. Venues vänder däremot sin utveckling och för-bättrar resultatet med 5 msek under tredje kvartalet och per den sista september ligger de nära föregående års ackumulerade resultat för årets första nio månader.

Fortsatta utmaningar
Koncernen ser fortsatta utmaningar under resterande del av året och resultatet för fjärde kvartalet kommer även det att ligga i nivå med, eller strax under, föregående år. Vi bedömer fortsatt att 2016 inte innebär ett trendbrott avseende bolagets långsiktiga intjäningsförmåga men mer arbete återstår med att ytterligare intensifiera försäljningsarbetet och effektivisera verksamheten samtidigt som vi adresserat kostnadsbesparingar.

Effektivisering
Tidigare under året har vi adresserat kostnads-sänkningar om cirka 10 miljoner kronor på årsbasis 2017 och under tredje kvartalet har vi arbetat med att sänka kostnaderna med ytterligare ett par miljoner kronor. En viktig förändring vi gör är att vi flyttar över det operativa digitala ansvaret till affärsområdena, från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde. Affärsområde Digital kommer därmed att försvinna vid utgången av året. Detta har möjliggjorts genom att koncernen nu succesivt byter biljettsystem till Tickster, som är ett intressebolag inom 2E Group. Genom att flytta det operativa digitala ansvaret får affärsområdena en direktrelation till Tickster och därmed kapar vi ett internt mellanled.

Fokus på digital utveckling
Vi ser att den digitala marknadsföringen och försäljningen blir allt viktigare för verksamheten och därför fullt ut måste integreras i affärsområdenas operativa arbete och inte vara en egen separat enhet. Samtidigt gör vi en strategisk satsning på utvecklingen av hela vår IT-miljö genom att rekrytera en CIO och under början av 2017 bedömer jag att vi har en koncernstruktur på plats med ett moderbolag som på ett effektivt sätt styr koncernen i kombination med affärsområden med ett tydligt decentraliserat ansvar för såväl affär som resultat.

Framåt
Sammantaget har alltså 2016 så här långt blivit ett år som präglats av att skapa en effektiv koncern för framtiden och att bättre anpassa vår kostnads-struktur. Jag vill dock poängtera att arbetet med att växa och stärka koncernens position pågår med oförändrad intensitet och vi utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter som skulle kunna bredda verksamheten och även möjliggöra nya affärsområden.

Vår avsikt att ansöka om ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap under 2017 ligger fast. Genom en notering ökar förutsättningarna att förverkliga vår målsättning att vara en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden.

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. Inom affärsområde Venues driver koncernen tio arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och krogshower. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. Inom affärsområde Digital marknadsförs och säljs hela koncernens utbud av show, musikal, teater och konsert på Showtic.se. Inom affärsområdet drivs hela koncernens utveckling av den digitala affären. Inom affärsområde Event utvecklar och genomför Hansen konferensresor och event för företag i syfte att stärka relationen mellan varumärke och kunder, medarbetare eller partners.

2E Group har kontor i Falkenberg, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Växjö och är listat på First North Premier med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/