Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till årsstämma i 2E Group AB (publ)

07:00 / 29 March 2016 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD/Koncernchef Pelle Mattisson. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.10 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl 16.40. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast onsdagen den 27 april 2016 enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 27 april 2016. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg, per e-post till info@2entertain.com (info@nojespatrullen.se),per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 27 april 2016 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

För mer information se www.2egroup.se

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen skapar underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. I verksamheten ingår också dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av elva egna arenor. Affärsområde E-handel bedriver e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds både koncernens egna och andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält. 2E Group är listat på First North Premier och har Remium som Certified Adviser..

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/