Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till extra bolagsstämma i 2E Group AB (publ)

06:47 / 18 January 2017 Moment Group Press release

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma med anledning av att styrelsen föreslår ändring av bolagsordning i form av nytt namn på bolaget samt ny formuleringen av bolagets verksamhet. Den extra bolagsstämman hålls fredagen den 10 februari 2017 kl. 15.30 på Scandic Hotel Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg. Anmälan görs till bolaget senast måndagen den 6 februari 2017 enligt nedan.

Anmälan 

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 4 februari 2017. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till stämman är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg, per e-post till info@2egroup.seeller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 4 februari 2017 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Läs hela kallelsen på http://www.2egroup.se/finansiell-information/inbjudan/ 

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Event utvecklar och genomför Hansen event för företag med hela världen som arbetsfält - se www.hansen.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver också fem teaterarenor - se www.2entertain.com.

Inom affärsområde Venues drivs fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas krogshower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor företagsevent.

Koncernens hela utbud av show, musikal, teater och konsert säljs på den egna biljettbokningssajten Showtic.se - se www.showtic.se.

2E Group har kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö och är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/