Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från extra bolagsstämma 15 december 2017

17:12 / 15 December 2017 Moment Group Press release

Vid den extra bolagsstämman i Moment Group AB den 15 december 2017 beslutade stämman:

-       att anta ny bolagsordning..

-       att styrelsen skulle utökas med en styrelseledamot. 

-      att välja Leif Nilsson till ny styrelseledamot. Övriga befintliga styrelseledamöter, inklusive ordföranden, samt suppleanten valdes på årsstämman 2017 för tiden intill nästa årsstämma.

-      att styrelsearvodet till den styrelseledamot som utsågs på stämman ska utgå med motsvarande en tredjedel av det styrelsearvode som årsstämman fattade beslut om. Det beslutades vidare att ingen ändring ska göras av arvodet till de av årsstämman valda styrelseledamöterna och ordföranden som årsstämman fattade beslut om.

-      att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet. Stämman beslutade att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 35 000 kr och arvode till ledamot ska utgå med 15 000 kr. Revisionsutskottet består för närvarande av två ledamöter varav den ena är ordförande.

-      att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen. Stämman antog även föreslagna instruktioner för valberedningen.

-      att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 

-      att anta styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram.
Beslutet innebär att högst 230 000 teckningsoptioner ska utges. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas vederlagsfritt av ett helägt dotterbolag till bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i bolaget eller dotterbolag. Teckningsoptionerna överlåts mot betalning av en premie motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Premien fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Beslutet innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan garanteras. Bolagsstämman godkände även dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för stämmans beslut. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den vägda genomsnittskursen av samtliga transaktioner i bolagets aktier under perioden 1 december 2017 - 14 december 2017 på den handelsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq First North). Teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 115 000,00 kronor fördelat på 230 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,57 procent av bolagets utestående antal aktier och röster. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna. 

Samtliga handlingar som ligger till grund för besluten finns tillgängliga på www.momentgroup.com.
 

Styrelsen informerade om att det förberedande arbetet inför bytet från First North Premier till Nasdaq Stockholm har genomförts. Processen har därmed inletts med målsättningen att listbytet ska ske under 2018.    

För ytterligare information kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group AB
pelle.mattisson@momentgroup.com,+46 705 80 06 57

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december kl. 17.00 CET.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/