Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2016

08:29 / 13 February 2017 Moment Group Press release

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2016
 • Nettoomsättning: 341,4 msek (279,9 msek)
 • Pro rata-omsättning: 215,2 msek (232,3 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 32,9 (47,7 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): 28,2 msek (44,0 msek)
 • Rörelsemarginal: 8,3% (15,7%)
 • Rörelsemarginal pro rata: 13,1% (18,9%)
 • Resultat per aktie: 1,57 kr (2,33 kr)
Helåret: 1 januari- 31 december 2016
 • Nettoomsättning: 849,7 msek (913,6 msek)
 • Pro rata-omsättning: 646,9 msek (783,8 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 8,4 msek (53,9 msek)
 • Rörelseresultat: -7,9 msek (38,5 msek)
 • Rörelsemarginal: -0,9% (4,2%)
 • Rörelsemarginal pro rata: -1,2% (4,9%)
 • Resultat per aktie: -0,45 kr (2,02 kr)

Samtliga belopp är i miljoner kronor (msek) om ej annat anges.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 28,2 msek vilket är 13,9 msek lägre än motsvarande period föregående år och i enlighet med det som kommunicerades i november.

 • Det operativa digitala ansvaret flyttades till affärsområdena, från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde, och Showtic.se drivs numera av affärsområde Live Entertainment. Affärsområde Digital har därmed avvecklats.

 • Josef Wellmarker rekryterades till rollen som CIO med tillträde under första kvartal och med uppdrag att tillvarata de möjligheter som finns när branschen digitaliseras. 

 • Ansvaret för affärsutveckling omfördelades och tjänsten affärsutvecklingschef avvecklades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • 2E Group förvärvade Minnesota Communication och bolaget verkar nu inom Affärsområde Event som systerbolag till Hansen.

 • Vid en extra bolagsstämma den 10 februari beslutades att 2E Group byter namn till Moment Group och förändringen görs för att anpassa koncernen till fortsatt utveckling inom upplevelseindustrin.

 • Styrelsens förslag är, i enlighet med utdelningspolicyn, att ingen utdelning skall lämnas för 2016 då årets resultat efter skatt är negativt.

 • 2E Group valde FNCA som ny Certified Adviser från den 1 januari 2016.

VD har ordet

I februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E Group och vid en summering av mitt första år kan jag konstatera att det blev det ett mycket svagt år för koncernen. Resultatet för 2016 uppgår till -7,9 msek (38,5 msek). Det är främst affärsområde Live Entertainment (2Entertain) som har tappat mot föregående år, sammantaget närmare 28 msek. Dessutom har affärsområde Event (Hansen) ett mellanår utan Volvo Ocean Race och tappar 5 msek mot föregående år. Detta megauppdrag återkommer 2017 och 2018. Affärsområde Venues tappar 8 msek mot föregående år. Årets resultat belastas även av engångsposter och nedskrivningar på totalt 6,2 msek.

Ny organisationsstruktur på plats
Kombinationen av produktioner som inte nådde våra uppsatta mål och en otydlig intern organisations-struktur med bristande affärs-/försäljningsfokus är huvudorsakerna till det svaga året. Vid mitt tillträde blev det uppenbart att vi behövde förbättra styrningen av vår affär för att våra medarbetare ska komma närmare kunderna, gästerna, varumärkena och upplevelsen. Under året delades därför koncernen in i tre affärsområden och utgörs idag av; Live Entertainment, Venues och Event. Varje affärsområde har en tydlig ledningsgrupp, som arbetar med ett totalansvar för resultat och kundupplevelse.

I koncernens moderbolag återfinns endast ett fåtal anställda med fokus på̊ ekonomi, kommunikation, IT och personalfrågor. Vi i ledningen är övertygade om att vi nu har den struktur på̊ plats som ger bäst förutsättningar för att maximera utväxlingen för våra verksamheter framåt.

Verksamheten effektiviserades under året
Under året har vi dessutom adresserat kostnads-sänkningar om drygt 10 miljoner kronor på årsbasis 2017. En viktig förändring som gjorts är att vi har flyttat över det operativa digitala ansvaret till affärs-områdena, från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde. Affärsområde Digital avvecklades därmed under året. Detta har möjliggjorts genom att koncernen nu succesivt byter biljettsystem till Tickster, som under året tillkom som ett intressebolag inom 2E Group. Genom att flytta det operativa digitala ansvaret får affärsområdena en direktrelation till Tickster och därmed kapar vi ett internt mellanled.

Vi ser också att den digitala marknadsföringen och försäljningen blir allt viktigare för verksamheten och därför gjorde vi en strategisk satsning på utvecklingen av hela vår IT-miljö genom att rekrytera en CIO som börjar i februari 2017.

Framåt med nytt namn
Sammantaget har alltså 2016 präglats av att skapa en effektiv koncern för framtiden och att bättre anpassa kostnadsstrukturen. Under 2017 är det fullt fokus på arbetet med att växa och stärka koncernens position inom upplevelseindustrin. Som ett led i detta kommer vi under våren att byta namn för att förtydliga, och bättre kunna kommunicera, våra tillväxtambitioner. Det nya namnet blir Moment Group med huvuddomänen momentgroup.com.

Vi arbetar vidare med våra expansionsplaner och utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter, vilket nyligen resulterade i förvärvet av Minnesota Communication, som 2017 kommer att bidra positivt till koncernens resultat. Samtidigt är vår avsikt fortsatt att under 2017 ansöka om ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Avslutningsvis ser jag fram emot att tillsammans med medarbetare och aktieägare ta mig an 2017 med full kraft och nästa gång vi möts i en delårsrapport sker det i en ny kostym som Moment Group!

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef
pelle.mattisson@2egroup.se
0705-80 06 57

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som 2E Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2017 cirka kl 08.30 (CET).

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. 2E Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. Verksamheterna inom 2E Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues drivs fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/