Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

10:31 / 24 March 2017 Moment Group Press release

Styrelsen i Moment Group har fastställt nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy enligt nedan.

Finansiella mål för Moment Group

Tillväxtmål
Moment Groups mål är att öka omsättningen med 10% per år över en konjunkturcykel.

Tillväxtmålet mäts på pro rata-nivå och nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.

Rörelsemarginal
Moment Groups mål är att EBIT-marginalen ska uppgå till 6% över en konjunkturcykel.

Rörelsemarginalen skapas genom utveckling av respektive affär och stärks av intäkts- och kostnadssynergier inom koncernen samt via förvärv.

Nettoskuld/EBITDA
Moment Groups mål är att nettoskulden/EBITDA Rullande Tolv Månader (RTM) ska understiga 3.

Skuldsättningen ska i huvudsak vara relaterad till förvärv och hållas på en nivå som säkerställer koncernens långsiktiga kreditvärdighet.

Utdelningspolicy för Moment Group

Moment Group har fastställt en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska uppgå till lägst 30% av koncernens resultat efter skatt. En utdelning förutsätter att koncernens finansiella ställning är tillräcklig för den löpande verksamheten samtidigt som koncernens expansionsplaner ska kunna fullföljas. 

För ytterligare information kontakta: 
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group AB (publ)
Telefon: 0705-80 06 57 alternativt mail: pelle.mattisson@momentgroup.com 

Läs mer på www.momentgroup.com                           

Denna information är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 10.30 CET. 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/