Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ) - med rättelse av punkt 17 per den 10 april 2017

18:08 / 10 April 2017 Moment Group Press release

Aktieägarna i Moment Group AB (tidigare 2E Group) kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.30 på Lisebergsteatern i Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD/Koncernchef Pelle Mattisson. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.10 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl. 16.40. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017 enligt nedan.

 

----------------------------------------------------------------------

 Anmälan 

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 5 maj 2017. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till Moment Group AB, Box 278, 311 23 Falkenberg eller per e-post till info@momentgroup.comeller per telefon 031-733 67 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 5 maj 2017 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande. Nomineringskommitténs förslag: Jan Friedman, styrelseordförande Moment Group
3. Val av protokollförare. Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson, Group CFO Moment Group
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsperson
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i frågor om:
     a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
     b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
     c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare - se www.mometgroup.com 
12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen, ersättningsutskottet och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Utseende av nomineringskommitté
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission och konvertibler     
17. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare
18. Övriga frågor
 

----------------------------------------------------------------------

Handlingar till stämman

Moment Group ABs årsredovisning för 2016 publiceras under vecka 14 2017 genom att läggas ut på Moment Groups hemsida på internet på www.momentgroup.com. Årsredovisningen kan också beställas i printad version genom att namn och adress mailas till info@momentgroup.com.

----------------------------------------------------------------------

Underlag till punkt 9 b. på dagordningen. Disposition av bolagets resultat.

Styrelsens förslag är, i enlighet med utdelningspolicyn, att ingen utdelning skall lämnas för 2016 då årets resultat efter skatt är negativt.

Underlag till punkt 10 på dagordningen. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt en suppleant, inkluderat styrelseordförande.

Underlag till punkt 11 på dagordningen.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare - se bilaga.

Underlag till punkt 12 på dagordningen. Fastställande av arvoden.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet lämnas oförändrat vilket innebär att varje styrelseledamot även fortsättningsvis ersätts med 120 000 kr och styrelsens ordförande med 250 000 kr. Det totala styrelsearvodet uppgår därmed till 730 000 kr.

Nomineringskommittén föreslår att ersättningsutskottets arvode lämnas oförändrat och uppgår därmed totalt till 50 000 kr. Ordföranden ersätts med 20 000 kr och två ledamöter ersätts med 15 000 kr vardera.

Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång. 

Underlag till punkt 13 på dagordningen. Val av styrelse.

Nomineringskommittén har anmält nedan förslag till styrelse:

Jan Friedman, styrelseordförande (omval)
Emil Ahlberg (omval)
Eva Hamilton (omval)
Bo Wallblom (omval)
Mats Wedin (omval)
Carl Henric Wallblom, styrelsesuppleant (omval)

Nomineringskommittén föreslår den nyvalda styrelsen att välja Jan Friedman som ordförande i styrelsen.
Underlag till punkt 14 på dagordningen. Val av revisor.

Nomineringskommittén föreslår årsstämman att välja Staffan Landén till påskrivande revisor för Moment Group AB. 

Underlag till punkt 15 på dagordningen. Utseende av nomineringskommitté.

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 31 juli 2017 att utse varsin ledamot att utgöra nomineringskommitté. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till nomineringskommittén ska nästa aktie-ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till nomineringskommittén. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska nomineringskommitténs sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande skall före 30 september 2017 kalla till möte i nomineringskommittén.

Underlag till punkt 16 på dagordningen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 15 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Underlag till punkt 17 på dagordningen. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett optionsprogram för ledande befattningshavare motsvarande 1,6% utspädning årligen. Optionerna löper på 3 år med en lösenkurs som är 120% av börskursen vid optionens teckningstillfälle. Marknadsvärdet på optionerna skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Optionsprogrammet föreslås vara ett årligen återkommande program med krav på nytt årsstämmobeslut även 2018 och 2019.

Göteborg i april 2017 / Moment Group AB (publ) / Styrelsen 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/