Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

06:00 / 6 April 2017 Moment Group Press release

Aktieägarna i Moment Group AB (tidigare 2E Group) kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.30 på Lisebergsteatern i Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD/Koncernchef Pelle Mattisson. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.10 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl. 16.40. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017 enligt nedan.

Anmälan 
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 5 maj 2017. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.
Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till Moment Group AB, Box 278, 311 23 Falkenberg eller per e-post till info@momentgroup.comeller per telefon 031-733 67 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 5 maj 2017 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmansöppnande
2. Val av stämmans ordförande
Nomineringskommitténs förslag: Jan Friedman, styrelseordförande Moment Group
3. Val av protokollförare
Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson, Group CFO Moment Group
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsperson
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i frågor om:
     a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
     b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda blansräkningen
     c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
11. Beslut om iktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare - se www.momentgroup.com 
12. Beslut om astställande av arvoden till styrelsen, ersättningsutskottet och evisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Utseende av omineringskommitté
16. Beslut om emyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission och konvertibler     
17. Beslut om bemyndigande ör styrelsen att fatta beslut om optionsprogram för ledande efattningshavare
18. Övriga frågor

Handlingar till stämman 
Moment Group ABs årsredovisning för 2016 publiceras under vecka 14 2017 genom att läggas ut på Moment Groups hemsida på internet på www.momentgroup.com. Årsredovisningen kan också beställas i printad version genom att namn och adress mailas till info@momentgroup.com. 

Läs fullständig version av Kallelsen till årsstämma på www.momentgroup.com

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/