Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2017

13:12 / 11 May 2017 Moment Group Press release

FÖRSTA KVARTALET 2017
 • Pro rata-omsättning: 213,3 msek (153,0 msek)
 • Nettoomsättning: 302,8 msek (180,6 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 2,5 msek (-4,8 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -1,0 msek (-8,2 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: -0,5% (-5,4%)
 • Rörelsemarginal: -0,3% (-4,5%)
 • Resultat per aktie: -0,05 kr (-0,46 kr)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER I KVARTALET                                            
 • Moment Group förvärvade den 1 februari 2017 Minnesota Communication AB och bolaget verkar nu inom Affärsområde Event som systerbolag till Hansen. Samtidigt kompletterades koncernledningen med Andy Pimmeshofer, VD för Minnesota.
 • Vid en extra bolagsstämma den 10 februari 2017 beslutades att aktiebolagets firma ändras från
2E Group AB (publ) till Moment Group AB (publ). Förändringen görs för att anpassa koncernen till fortsatt utveckling inom upplevelseindustrin.
 • Moment Group fastställde och kommunicerade nya finansiella mål och ny utdelningspolicy.
 • Josef Wellmarker, CIO, påbörjade sin anställning under kvartalet och ingår i koncernledningen.
 • Moment Group valde FNCA Sweden som ny Certified Adviser från den 1 januari 2017.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Den terrorattack som inträffade i Stockholm den 7 april fick till följd att ett beslut omgående fattades om att ställa in koncernens samtliga föreställningar på arenorna i Stockholm den aktuella kvällen. Gästerna bokades till övervägande del om till andra föreställningskvällar och hanteringen av situationen renderade i återkopplingar som vittnade om att koncernen visat både handlingskraft och omtanke. Kvällen efter attacken spelade samtliga föreställningar återigen enligt plan. Den sammantagna kostnaden för de inställda föreställningarna uppgick till cirka 0,5 msek och kommer att belasta resultatet i kommande kvartal.

VD HAR ORDET
Tillväxt och resultatförbättring under första kvartalet, arbetet fortsätter med att utveckla koncernen

Detta är den första delårsrapporten efter koncernens namnbyte till Moment Group, som genomfördes för att förtydliga vår ambition att växa och stärka positionen som den ledande aktören i upplevelseindustrin i Norden. Ur mitt perspektiv står vi aktieägare, och potentiella nya investerare, därmed inför en mycket spännande period i koncernens utveckling. Nya verksamheter kommer att tillkomma och vår ambition är att under 2017 ansöka om ett listbyte till OMX Small Cap.

Under årets första kvartal ökade pro rata-omsättningen med 39%, jämfört med samma kvartal föregående år, till 213,4 msek (153,0 msek), varav 30% kommer från organisk tillväxt och 9% från förvärvet av Minnesota Communication. Samtidigt förbättrades resultatet med 7,2 msek och uppgick till -1,0 msek (-8,2 msek). Detta är ett första steg i vårt arbete mot en förbättrad lönsamhet i koncernen, men fortfarande är kvartalet inte i nivå med vår målsättning. Under året kommer vi att se effekt av förvärvet av Minnesota Communication båda avseende tillväxt och bidrag till resultatet, samtidigt som vi fortsätter att utveckla samtliga affärsområden för att uppnå en förbättrad och mer stabil lönsamhet.

Inom koncernen upplever vi att de förändringar vi genomförde under förra året har medfört ett tydligare affärsansvar genom uppdelningen i våra affärsområden. Koncernledningen har under kvartalet utökats med Josef Wellmarker, CIO, som tillträdde i februari, och Andy Pimmeshofer, VD för Minnesota Communication. Totalt sett är moderbolaget nu komplett med ett fullgott stöd till existerande verksamheter samtidigt som vi arbetar med att identifiera och inkludera nya verksamheter.

I syfte att konkretisera den höjda ambitionsnivån framåt har koncernen fastställt nya finansiella mål som innebär att vi över en konjunkturcykel årligen ska växa med 10% och uppnå en rörelsemarginal om 6%, samtidigt som nettoskulden i förhållande till EBITDA inte ska överstiga kvoten 3.

Jag ser fram emot att träffa er aktieägare på årets bolagsstämma och avslutningsvis vill jag hälsa Minnesota Communication varmt välkomna till Moment Group!

Göteborg 11 maj 2017

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
0705-80 06 57

Läs hela rapporten på http://www.momentgroup.com/finansiell-information/rapporter/

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 cirka kl 13:00 (CET).

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/