Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2017

08:30 / 16 August 2017 Moment Group Press release

ANDRA KVARTALET 2017           
 • Pro rata-omsättning: 163,8 msek (175,9 msek)
 • Nettoomsättning: 199,8 msek (189,9 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -8,8 msek (-10,9 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -12,3 msek (-14,6 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: -7,5% (-8,3%)
 • Rörelsemarginal: -6,2% (-7,7%)
 • Resultat per aktie: -0,71 kr (-0,76 kr)
FÖRSTA HALVÅRET 2017            
 • Pro rata-omsättning: 377,1 msek (328,8 msek)
 • Nettoomsättning: 502,6 msek (370,6 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -6,2 msek (-15,7 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -13,3 msek (-22,8 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: -3,5% (-6,9%)
 • Rörelsemarginal: -2,7% (-6,2%)
 • Resultat per aktie: -0,76 kr (-1,22 kr)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER I KVARTALET
 • Under första halvåret har Wallmans Groups satsning på "The Concept" i Kungsportshuset i Göteborg lanserats med planerad öppning i början av 2018. Förberedelserna påverkar rörelseresultatet under första halvåret med -2,2 msek.
 • Förvärvet av Minnesota som gjordes under första kvartalet har utvecklats väl och levererar över förväntan.
 • Den terrorattack som inträffade i Stockholm den 7 april fick till följd att ett beslut omgående fattades om att ställa in koncernens samtliga föreställningar på arenorna i Stockholm den aktuella kvällen. Gästerna bokades till övervägande del om till andra föreställningskvällar och hanteringen av situationen renderade i återkopplingar som vittnade om att koncernen visat både handlingskraft och omtanke. Kvällen efter attacken spelade samtliga föreställningar återigen enligt plan. Den sammantagna kostnaden för de inställda föreställningarna uppgick till cirka 0,5 msek och belastade kvartalet.
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Efter periodens utgång har bolaget tagit upp en checkräkningskredit om 20 msek samt ett lån för finansiering av investering i Kungsportshuset i Göteborg om 20 msek.

VD HAR ORDET

Summerar ett förbättrat första halvår i ett kvartal med säsongsmässigt låg aktivitet

Koncernens rörelseresultat andra kvartalet uppgick till -12,3 msek (-14,6 msek) vilket är något bättre än föregående år. Andra kvartalet, som inkluderar en del av sommarhalvåret, innebär lägre volymer för koncernen varför rörelseresultat för första halvåret är mer relevant och summeras till -13,3 msek (-22,8 msek). Det är en förbättring mot första halvåret föregående år.

Förvärvet av Minnesota Communication, som gjordes i februari, har fallit mycket väl ut och bidrar över förväntan med 4,4 msek till koncernens resultat under första halvåret. Även vårt intressebolag Tickster utvecklas väl och merparten av koncernens biljettvolymer går nu via Ticksters biljettsystem. Givet koncernens fortsatta tillväxtambitioner med fokus på förvärv är det avgörande att tillkommande bolag framgångsrikt blir en del i Moment Group.

Under första halvåret har Wallmans Groups satsning på "The Concept" i Kungsportshuset i Göteborg lanserats med planerad öppning i början av 2018. Förberedelserna påverkar rörelseresultatet under första halvåret med -2,2 msek. För att finansiera investeringen kommer ett lån på 20 msek att upptas, men i övrigt är koncernen skuldfri. Kungsportshuset kommer att bära sina egna finansieringskostnader och målsättning är att enheten ska bidra positivt till rörelseresultatet när vi summerar första verksamhetsåret 2018.

Under våren genomfördes rekryteringen av en HR-chef för koncernen, Ida Forsén, som börjar i september. Det innebär att vi nu har en komplett uppställning koncerngemensamma funktioner som utgör en stabil plattform för att fortsätta professionalisera och konsolidera upplevelseindustrin samt tillföra nya verksamheter till koncernen. Allt i vår strävan att fortsätta utvecklas i rollen som branschledande.

I delårsrapporten återfinns en mer detaljerad genomgång av våra affärsområden. Trevlig läsning!

Göteborg 16 augusti 2017                                                                    

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
+46-705 80 06 57

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2017 cirka kl 08:30 (CET).

80 06 57

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/