Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

MOMENT GROUP offentliggör prospekt samt ny finansiellinformation i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

13:22 / 12 October 2018 Moment Group Press release

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde MOMENT GROUP AB (publ) ("MOMENT GROUP") att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att MOMENT GROUP:s aktier tasupp till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet som har upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på MOMENT GROUP:s webbplats, www.momentgroup.com, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till torsdagen den 18 oktober 2018. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier beräknas bli den 17 oktober 2018. Aktierna kommer att handlas med oförändrat kortnamn (MOMENT) och ISIN-kod (SE0000680902). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med bytet från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholm och aktieägare i MOMENT GROUP behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ny finansiell information

I prospektet redovisas uppdaterad information per den 31 juli 2018 avseende MOMENT GROUP:s kapitalstruktur. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. I allt väsentligt återspeglar nedan siffror vad som offentliggjordes i MOMENT GROUP:s delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2018.

Tabellerna över kapitalisering samt nettoskuldsättning återfinns även på s. 59 i prospektet.

Kapitalisering och skuldsättning

TSEK 31 juli 2018 30 juni 2018
Kortfristiga skulder 
Mot borgen 0 0
Mot säkerhet 1) 10 594 0
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 230 402 234 686
Summa kortfristiga skulder 240 996 234 686
Långfristiga skulder
Mot borgen 0 0
Mot säkerhet2) 0 0
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 185 386 183 859
Summa långfristiga skulder 185 386 183 859
Minoritet -1 019 -880
Eget kapital
Aktiekapital 7 262 7 212
Reservfond 1 526 2 208
Andra reserver 70 765 70 765
Balanserat resultat 46 6003) 46 600
Summa eget kapital 126 153 126 785
Total kapitalisering 551 516 544 450

 
1) Säkerhet avser företagsinteckningar
2) Koncernen har icke-monetära fastighetsborgen för bolag inom koncernen
3) Balanserat resultat antas oförändrat från 30 juni 2018 då inget resultat fastställts juli 2018 för beräkningen av kapitalisering

Nettoskuldsättning

TSEK 31 juli 2018 30 juni 2018
(A) Kassa 0 0
(B) Likvida medel 31 578 72 733
(C) Lätt realiserbara värdepapper 0 0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 31 578 72 733
(E) Kortfristiga fordringar 0 0
(F) Kortfristiga banklån 0 0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0
(H) Övriga kortfristiga skulder 10 594 0
(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F)+(G)+(H) 10 594 0
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -20 984 -72 733
(K) Långfristiga banklån 0 0
(L) Emitterade obligationer 179 983 179 854
(M) Andra långfristiga lån 0 0
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 179 983 179 854
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 158 999 107 121

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 12 oktober 2018, klockan 13:20 CET.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen (http://www.hansen.se/) och Minnesota Communication (http://www.minnesota.se/) och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain (http://www.2entertain.com/) musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se (http://www.showtic.se/).

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna aktivitetsarenor med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/