Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group genomför spridningsemission

08:30 / 27 November 2018 Moment Group Press release

Styrelsen i Moment Group AB (publ) ("Moment Group" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför Bolaget maximalt 2,5 miljoner EUR (ca 25 miljoner sek) ("Emissionen"). 

För att få en större spridning av ägandet i Bolaget vilket skapar förutsättning för en ökad likviditet i aktien, samt för att tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Moment Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom Emissionen tillförs Bolaget maximalt 2,5 miljoner EUR före avdrag för emissionskostnader.

Spridningserbjudandet i sammandrag 
 • Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 nya aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien, att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt och för att säkerställa god kassalikviditet över årets säsongsvariationer då verksamheten, i takt med att den växer, har ett kassaflöde som är avsevärt starkare på vinterhalvåret (Q4/Q1) än under sommarhalvåret (Q2/Q3.
 • Öka antalet medlemmar i koncernens aktieägarprogram där de med minst 1 000 aktier ges möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer.
 • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november - 7 december 2018 med en rabatt om åtta (8) procent. Inget courtage utgår.
 • Det totala erbjudandet uppgår till högst 2,5 miljoner EUR och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 27 november-9 december 2018 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 23:59 den 9 december 2018. Anmälan är bindande.
 • Tilldelning i Emissionen beslutas av styrelsen. Vid överteckning kommer tilldelning i första hand ske till dem som ej var innehavare av aktier i Moment Group per den 27 november 2018.
 • Minsta investeringen uppgår till 500 aktier och därefter i jämna poster om 100 aktier.  

Bakgrund och motiv 

Emissionen omfattar högst 1 200 000 aktier och teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymvägda genomsnittskursen under anmälningsperioden med en rabatt om åtta (8) procent. Vid full teckning av Emissionen tillförs Bolaget ca 25 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och under inga omständigheter mer än 2,5 miljoner EUR. Vid full teckning i Emissionen kommer Bolaget, efter Emissionens genomförande, att ha totalt 15 723 083 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 600 000 kronor från 7 261 541,50 kronor till 7 861 541,50 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 7,63 procent för existerande aktieägare, baserat på det nya aktiekapitalet och antalet aktier efter Emissionen.

Huvudägaren i Moment Group, Wallblomgruppen AB, kommer att lämna ett aktielån om 1 200 000 aktier i syfte att facilitera aktieleverans till investerare som tilldelas aktier i Emissionen. De utlånade aktierna kommer att återlämnas till långivaren så snart Emissionen är registrerad hos Bolagsverket och aktierna har bokats ut via Euroclear, vilket beräknas ske omkring den 27 december 2018. 

Motiven till aktieägarspridning genom en nyemission är att:
 • Öka kännedomen om Bolaget i kapitalmarknaden och nå nya aktieägare som delar Bolagets syn på upplevelseindustrin som en attraktiv tillväxtbransch.
 • Bredda aktieägarbasen med ett ökat antal aktieägare och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien.
 • Stärka balansräkningen för fortsatt tillväxt med en god balans mellan eget kapital och extern finansiering.
 • Säkerställa god kassalikviditet över årets säsongsvariationer då verksamheten, i takt med att den växer, har ett kassaflöde som är avsevärt starkare på vinterhalvåret (Q4/Q1) än under sommarhalvåret (Q2/Q3).
 • Öka antalet medlemmar i koncernens aktieägarprogram där de med minst 1000 aktier ges möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer.
Tidsplan  
 • Anmälningsperioden löper mellan den 27 november och den 9 december 2018. Anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 23:59 den 9 december 2018 varefter teckningskursen fastställs baserat på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november - 7 december 2018 med en rabatt om åtta (8) procent. Därefter tecknar Avanza Bank AB (publ) aktier för investerarnas räkning enligt fullmakt på teckningslista.
 • Likviddag är den 13 december 2018.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 11 december 2018 genom upprättande av avräkningsnota.
 • Utfallet i Emissionen beräknas offentliggöras den 11 december 2018.  

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Moment Group och legal rådgivare i transaktionen är DLA Piper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57 

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com. 
Denna information är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 nov 2018 kl. 08.30 CET.  

Viktig information

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Moment Group. Emissionen riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i Emissionen skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Moment Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Moment Group överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/