Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2017

08:30 / 9 February 2018 Moment Group Press release

FJÄRDE KVARTALET 2017          
 • Pro rata-omsättning: 281,1 msek (215,2 msek)
 • Nettoomsättning: 374,7 msek (341,4 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 58,0 msek (32,9 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): msek 54,0 (28,2 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: 19,2% (13,1%)
 • Rörelsemarginal: 14,4% (8,3%)
 • Resultat per aktie: 2,93 kr (1,57 kr)
1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017  
 • Pro rata-omsättning: 789,1 msek (646,9 msek)
 • Nettoomsättning: 1 023,3 msek (849,7 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 44,3 msek (8,4 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): 29,4 msek (-7,9 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: 3,7% (-1,2%)
 • Rörelsemarginal: 2,9% (-0,9%)
 • Resultat per aktie: 1,53 kr (-0,45 kr)

VD HAR ORDET

Det starkaste kvartalet i koncernens historia skapar ett år med god tillväxt och stärkt lönsamhet.

När första året med koncernens nya namn Moment Group summeras kan jag konstatera att arbetet med att skapa en tydligare struktur med fokuserade affärsområden och vår strategi att växa inom upplevelseindustrin via förvärv har fallit mycket väl ut. Inte minst då det fjärde kvartalet under 2017 blev det resultatmässigt starkaste i koncernens historia med ett rörelseresultat på 54,0 msek.

Koncernen växte under året med 22%, varav 6,2% var organiskt och 15,8% via förvärven av Minnesota och Ballbreaker. Totalt uppgick årets omsättning till 1 023 msek (850 msek). Jag ser en fortsatt tillväxtpotential under 2018 i befintliga verksamheter via exempelvis vår öppning av Kungsportshuset i Göteborg och 2Entertains expansion till Tyskland, samt via ytterligare förvärv inom upplevelseindustrin.

Under 2017 stärktes rörelsemarginalen pro-rata till 3,7% (-1,2%). Helårsresultatet EBIT uppgick till 29,4 msek (-7,9 msek) med EBITDA 44,3 msek (8,4 msek). Samtidigt har koncernens resultat belastats med 5,6 msek för kostnader inom Wallmans Group i samband med öppningen av Kungsportshuset i Göteborg. Dessutom tillkommer helårseffekter av genomförda förvärv på ytterligare ca 3 msek, som en följd av att bolagen inte ägdes under hela 2017. Beaktas dessa poster uppgår koncernens justerade EBITDA-nivå på helårsbasis till ca 53 msek.

Under fjärde kvartalet har vi sett en stark efterfråga i samtliga våra affärsområden och på ett antal av våra arenor/föreställningar har det varit utsålt under fjärde kvartalet. Som en följd av det förbättrar våra två största affärsområden Live Entertainment (2Entertain) och Venues (Wallmans Group inklusive Ballbreaker) sin lönsamhet mot föregående år. Även inom Event (Hansen och Minnesota) utvecklades vi totalt sett starkt. Det går dock i praktiken att härleda till vårt förvärv av Minnesota, medan däremot Hansen inte nådde sina helårsmål pga en sämre inledning av året. Under hösten har vi sett en stark efterfråga på eventmarknaden och vi ser därför en positiv utveckling in i 2018 för hela affärsområde Event.

Arbetet med vår tillväxtstrategi fortlöper och vi ser positivt på, och utvärderar för tillfället, möjligheten att genomföra fler förvärv inom upplevelseindustrin. Moment Group har därför anlitat Carnegie för att utvärdera olika finansieringsalternativ.

Sammantaget ser jag att året blev ett viktigt steg i vår strävan att etablera Moment Group som den ledande aktören inom upplevelseindustrin. Vi har nu en spännande position med oss in i 2018 och förhoppningsvis kommer vi aktieägare att uppleva ett år med mycket hög aktivitetsnivå!

Göteborg 9 februari 2018     
                                   

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com 
0705-80 06 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 ca. kl. 08.30 CET.  

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group (http://www.wallmansgroup.com/) driver sex arenor i Norden där fem erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholm. Den sjätte arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras också de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. I mars 2018 öppnar de sin sjunde arena - Kungsportshuset i Göteborg. Läs mer på www.wallmansgroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/