Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

12:49 / 4 April 2018 Moment Group Press release

Aktieägarna i MOMENT GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, klockan 18.30, i Kungsportshuset, Östra Larmgatan 18, Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via post till MOMENT GROUP AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via internet på www.momentgroup.com eller per telefon 08-402 92 27. Anmälan ska vara bolaget tillhanda onsdagen den 2 maj 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden, som inte få vår vara fler än två.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 maj 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Moment Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anförande av verkställande direktören
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapssåret 2017
9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

1. Beslut om ändring av bolagsordningen
2. Fastställande av antal styrelseledamöter
3. Fastställande av styrelsearvode
4. Fastställande av revisorsarvode
5. Val av styrelse
6. Val av styrelseordförande
7. Val av revisor 
8. Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses
9. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
10. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler
12. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen har inför stämman bestått av Bo Wallblom, Kenneth Engström, Stefan Gerhardsson och Jan Friedman. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande hålls tillgängligt enligt nedan.

Valberedningen föreslår att Jan Friedman utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om 0,46 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 11 maj 2018. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas onsdagen den 16 maj 2018. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning.

Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 10

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ändras så att suppleanter inte ska utses.

Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Förutom personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, utan suppleanter."

Den föreslagna bolagsordningen i ren och ändringsmarkerad version hålls tillgänglig hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, punkt 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott enligt följande:

Revisionsutskott: 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i utskottet.

Ersättningsutskott: 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i utskottet.

Det noteras att ersättningsutskottet för närvarande består av tre ledamöter och att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning i bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Fastställande av revisorsarvode, punkt 13

Valberedningen föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 14 och 15

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jan Friedman, Emil Ahlberg, Leif Nilsson och Bo Wallblom, samt nyval av Hellen Wohlin Lidgard, Åsa Tillberg Widell och Åsa Knutsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Eva Hamilton, Mats Wedin och Carl Henric Wallblom har avböjt omval. 

Valberedningen föreslår att stämman utser Jan Friedman till styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Staffan Landén att utses till att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Förslaget till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag till revisor.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses, punkt 17

Valberedningen föreslår följande huvudsakliga instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, som i allt väsentligt överensstämmer med vad som tidigare fastställts.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 18

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, som i allt väsentligt överensstämmer med vad som tidigare fastställts.

Med ledande befattningshavare avses VD/Koncernchef, Group CFO, CIO, HR-chef, Kommunikationschef/IR-ansvarig samt respektive VD i dotterbolagen.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla skickliga medarbetare.

Ersättningen till VD ska motsvara den gängse ersättningen för VD:ar anställda i bolag med en verksamhet, storlek och komplexitet som är jämförbar med bolagets. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till att bolaget idag är ett bolag som är inne i en expansiv fas.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, sedvanlig tjänstepension liksom i förekommande fall sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning ska kunna utgå.

Styrelsen ska varje år överväga om incitamentsprogram omfattande ledande befattningshavare ska föreslås årsstämman.

För både VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner och eventuell rörlig ersättning liksom eventuell ersättning i form av finansiella instrument samt övriga förmåner som en del av den totala ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för att erhålla rörlig ersättning ska vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till rörelseresultat eller andra, för verksamheten väsentliga mål. Rörlig ersättning som utgår kontant kan maximalt utgå med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 25 procent av den fast årslönen för respektive annan ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden ska vara så lång att bolaget ges skälig tid att rekrytera och utbilda ersättare, med de begränsningar som kan följa av lag. En uppsägningstid från arbetstagarens sida om maximalt sex månader ska anses uppfylla detta krav.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utge teckningsoptioner i bolaget på i huvudsak följande villkor.

Högst 230 000 teckningsoptioner ska utges. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas vederlagsfritt av ett helägt dotterbolag till bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i bolaget eller dotterbolag. Teckningsoptionerna överlåts mot betalning av en premie motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Premien fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).

Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna ska ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan garanteras.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för det fullständiga förslaget.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den vägda genomsnittskursen av samtliga transaktioner i bolagets aktier under perioden 23 april 2018 till och med 7 maj 2018 på den handelsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq First North). Teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 mars 2022 till och med den 15 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 115 000,00 kronor fördelat på 230 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,6 procent av bolagets utestående antal aktier och röster. Bolaget har sedan tidigare givit ut 230 000 teckningsoptioner i serie 2018/2021 som kan konverteras till samma antal aktier i bolaget. Om samtliga utestående samt de nu föreslagna teckningsoptionerna skulle utnyttjas fullt ut skulle det motsvara en utspädningseffekt om cirka 3,1 procent på fullt utspädd basis.

Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna ska ingå i ett incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i bolaget, detta i syfte att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler, punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning samt valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 14 423 083, samtliga av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Göteborg i april 2018

MOMENT GROUP AB (publ)

Styrelsen

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se. Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver sju arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg. Den sjunde arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/