Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från årsstämma 8 maj 2018 i MOMENT GROUP AB (publ)

21:00 / 8 May 2018 Moment Group Press release

Vid årsstämman i MOMENT GROUP AB (publ) som hölls den 8 maj 2018 i Kungsportshuset i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut.

 •  Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. 

 •  Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, varigenom utdelning lämnas till bolagets aktieägare om totalt 6 634 618 kronor, vilket motsvarar 0,46 kronor per aktie, och att resterade belopp av den ansamlade vinsten om 110 555 586 kronor balanseras i ny räkning. Stämman fastställde 11 maj 2018 som avstämningsdag för utdelningen.  

 •  Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.  

 •  Att anta ny bolagsordning i vilken det föreskrivs att suppleanter inte ska utses. 

 •  Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

 •  Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande

 och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 •  Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.  

 •  Att omvälja Jan Friedman, Emil Ahlberg, Leif Nilsson och Bo Wallblom, samt nyvälja Hellen Wohlin Lidgard, Åsa Tillberg Widell och Åsa Knutsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.  

 •  Att omvälja Jan Friedman som styrelseordförande.  

 •  Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Staffan Landén att fortsatt vara huvudansvarig revisor.  

 •  Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.  

 •  Att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. 

 •  Att emittera teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram enligt styrelsens förslag. Genom emissionen utges högst 230 000 teckningsoptioner. Optionerna tecknas av MOMENT GROUP AB:s dotterbolag, 2E Event AB, och överlåts till ledande befattningshavare och vissa andra

 nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i bolaget eller dotterbolag mot en marknadsmässig premie. Varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en ny aktie i MOMENT GROUP AB till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den vägda genomsnittskursen av
 samtliga transaktioner i bolagets aktier under perioden 23 april 2018 till och med 7 maj 2018. Teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 mars 2022 till och med den 15 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets
 aktiekapital med högst 115 000,00 kronor fördelat på 230 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,6 procent av bolagets utestående antal aktier och röster. Bolaget har sedan tidigare givit ut 230 000 teckningsoptioner i serie 2018/2021 som kan konverteras till samma antal
 aktier i bolaget. Om samtliga utestående samt de nu föreslagna teckningsoptionerna skulle utnyttjas fullt ut skulle det motsvara en utspädningseffekt om cirka 3,1 procent på fullt utspädd basis. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.  

 • Att bemyndiga styrelsen, i enlighet med förslag som presenterades på stämman, att emittera aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.  
Samtliga handlingar som ligger till grund för besluten finns tillgängliga på www.momentgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 klockan 21.00 CET. 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se. Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver sju arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg. Den sjunde arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/