Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

MOMENT GROUP slutför förvärvet av STAR Bowling och beslutar om riktad nyemission

16:15 / 2 July 2018 Moment Group Press release

Moment Group AB (publ) ("Moment Group") har idag, genom sitt dotterbolag Wallmans Group AB, slutfört förvärvet av Conciliance AB, verksamt under namnet STAR Bowling ("STAR"). Förvärvet offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 juni 2018. Moment Group har vidare beslutat om en riktad nyemission av 100 000 aktier till säljarna av STAR.

Moment Group förvärvade aktierna i Conciliance AB av familjen Sterner ("Säljarna"), vilka 2004 grundande STAR och har ägt det sedan dess. 

I samband med tillträdet betalades en kontant initial köpeskilling om 50 miljoner kronor till Säljarna. Som ett led i förvärvet beslutade styrelsen i Moment Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en riktad nyemission av 100 000 aktier i Moment Group till Säljarna.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgick till 22,73 kronor och har fastställts baserat på det volymviktade genomsnittspriset per aktie för den handel som bedrivits i Moment Groups aktie på Nasdaq First North Premier under en period om 30 handelsdagar omedelbart före aktieöverlåtelseavtalets ingående den 19 juni 2018.

Samtliga aktier har tecknats av Säljarna i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet och Moment Groups styrelse har beslutat att tilldela de nyemitterade aktierna till Säljarna. Den totala emissionslikviden om 2 273 000 kronor ska erläggas kontant av Säljarna. Genom nyemissionen ökar Moment Groups aktiekapital med 50 000,00 kronor till 7 261 541,50 kronor.

Antalet aktier kommer efter nyemissionen att vara 14 523 083 stycken. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 0,7 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 klockan 16.15 CET.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group (http://www.wallmansgroup.com/) driver sex arenor i Norden där fem erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholm. Den sjätte arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras också de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. I mars 2018 öppnar de sin sjunde arena - Kungsportshuset i Göteborg. Läs mer på www.wallmansgroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/