Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

07:30 / 18 April 2019 Moment Group Press release

Kvartalet tyngs av 2Entertain och Kungsportshuset. Genomförda förvärvs stabila intjäning väsentliga för koncernen. Koncernövergripande åtgärdsprogram pågår. Fullt garanterad företrädesemission beslutad för att stärka finansiell ställning framåt.

Första kvartalet 2019 2019 2018
(MSEK) jan-mar jan-mars jan-mar
IFRS 16 IAS 17 IAS 17
Nettoomsättning 217 217 277
Pro rata-omsättning 175 175 233
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 -16 5
Rörelseresultat (EBIT) -20 -21 1
Rörelsemarginal -9% -10% 0%
Rörelsemarginal pro rata -11% -12% 1%
Resultat per aktie -1,55 -1,34 0,01

VD HAR ORDET

Årets första kvartal präglas av 2Entertains negativa försäljningsutveckling för innevarande säsong 2018/2019 och utmaningarna i att nå lönsamhet för Wallmans Groups satsning i Kungsportshuset i Göteborg. Det gör att både omsättning och resultat minskar markant jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen uppgår till 217 msek (277 msek) och resultatet för jämförelse omräknat till tidigare redovisningsprinciper till -20 msek (1 msek), där 2Entertain och Wallmans Group tillsammans står för lika delar av det negativa resultatet. Övriga affärsområden utvecklas i linje med förväntan, där Immersive Experiences presterar ett starkt första kvartal medan Event gått svagare än tidigare år, men där det sedan tidigare varit känt att Hansen inte skulle genomföra någon volymaffär i perioden i dignitet med Volvo Ocean Race.

2Entertain genomför åtgärder för att säkerställa positiv utveckling framåt

Då 2Entertains affärsmodell bygger på produktioner i projektform pågår ett omfattande arbete för att minimera risken i portföljen framåt, samt att minska den fasta kostnadsmassan i bolaget. Under kvartalet kommunicerades ett antal av dessa åtgärder:
  •  Tysklandssatsningen i egen regi avbröts. Framöver samarbetar 2Entertain istället med BB Promotion, vilket innebär en avsevärt mindre risk. I kvartalet belastas 2Entertain med -3 msek hänförbart till detta, vilket är i linje med det som tidigare kommunicerats.

  •  Åtgärdsprogram för sänkta fasta kostnader. Programmet syftar till att minska lokal- och personalkostnader, vilket ger en besparing på totalt 6 msek på årsbasis. Detta motsvarar 14% av 2Entertains fasta kostnader och besparingarna realiseras succesivt under 2019/2020.

  •  Uppdaterad riskbedömningsmodell. Modellen syftar till att minska risktagandet i framtida produktioner inom musikal, teater och show. Utöver vilka typer av produktioner som ska genomföras adresserar den både break-even nivåer och 2Entertains ägarandel i olika produktioner.

Ovanstående åtgärder, samt att 2Entertain i skrivande stund följer sina lagda försäljnings-prognoser för kommande produktioner sommaren/hösten 2019, ger förutsättningar för en återställning av 2Entertains intjäning succesivt under året.

Stabil utveckling för etablerade arenor inom Wallmans Group, men belastning från Kungsportshuset

Inom Wallmans Group utvecklades de etablerade arenorna i linje med föregående år, förutom Wallmans Oslo som förbättrade resultatet med ca 3 msek. Kungsportshuset tappade i kvartalet ytterligare 3 msek mot föregående år. Inom affärsområdet pågår en genomgripande utvärdering av verksamheten i Kungsportshuset med tillhörande åtgärder i syfte att succesivt minska resultatpåverkan under året, och dra nytta av kunskapen inom Wallmans Group avseende etablerade arenors affärsmodeller, koncept och driftsorganisationer.

Genomförda förvärvs stabila intjäning spelar väsentlig roll för koncernen

Moment Groups satsning på att etablera sig inom nya segment i upplevelseindustrin har varit avgörande för utvecklingen av koncernens intjäning. Genom förvärven av STAR, Ballbreaker och Minnesota har koncernen adderat en intjäning på EBIT 5,5 msek (2,2 msek) för första kvartalet, motsvarande EBIT 24 msek på rullande helårsbasis. Dessa förvärv har genomförts till en total rörelsevärdering på 127 msek, vilket motsvarar en EBIT-multipel på 5,3. Samtliga dessa verksamheter präglas även av jämnt fördelade kassaflöden under hela årscykeln. Dessa bolag utgör därmed en väsentlig del av koncernens verksamhet idag.

Koncernens pågående åtgärdsprogram sänker kostnadsmassan med ca 20 msek

I koncernen pågår för närvarande ett koncernövergripande åtgärdsprogram som inklusive ovan nämnda åtgärdsprogram inom 2Entertain totalt adresserar ca 20 msek i sänkta fasta kostnader på årsbasis. Det består av effektiviseringar och sammanslagningar av gemensamma funktioner, ett antal tjänster som inte ersätts vid avgångar, samt minskade kontorsytor inom koncernen.

Beslut att genomföra en fullt garanterad företrädesemission

Den finansiella utvecklingen för 2Entertain de senaste kvartalen, investeringen i Kungsportshuset med tillhörande driftsunderskott och slutbetalningen av förvärvet av Minnesota Communication har inneburit en påfrestning på koncernens balansräkning. I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och vidareutveckla befintlig verksamhet fattade därför styrelsen efter kvartalets utgång beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra bolaget ca 55 msek. Sammantaget skapar detta förutsättningar för att återställa koncernens lönsamhet och fortsätta att realisera den fulla potentialen i våra verksamheter. 

Göteborg 18 april 2019

Pelle Mattisson 

VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com 
+46 705 80 06 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april ca. kl. 07.30 CET.  

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/