Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Kallelse till årsstämma 7 maj 2019

08:20 / 1 April 2019 Moment Group Press release

Aktieägarna i Moment Group (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 18.30, på Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5, 402 22 Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via post till MOMENT GROUP AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via internet på www.momentgroup.com eller per telefon 08-402 92 27. Anmälan ska vara bolaget tillhanda torsdagen den 2 maj 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden, som inte få vår vara fler än två.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Moment Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anförande av verkställande direktören
4. Upprättande och godkännande av röstlängden
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter 
11. Fastställande av styrelsearvode 
12. Fastställande av revisorsarvode 
13. Val av styrelse 
14. Val av styrelseordförande 
15. Val av revisor 
16. Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses.
17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler
19. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägar 
20. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2 

Valberedningen har inför stämman bestått av Bo Wallblom, Kenneth Engström, Stefan Gerhardsson och Jan Friedman. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt enligt nedan.

Valberedningen föreslår att Åsa Knutsson utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets förlust, punkt 9.b 

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Fastställande av antal styrelseledamöter, punkt 10 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 11 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 275 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott enligt följande:

Revisionsutskott: 35 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och 15 000 kronor (oförändrat) till envar övrig ledamot i utskottet.

Ersättningsutskott: 35 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och 15 000 kronor (oförändrat) till envar övrig ledamot i utskottet.

Det noteras att ersättningsutskottet för närvarande består av två ledamöter och att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning i bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Fastställande av revisorsarvode, punkt 12 

Valberedningen föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 13 och 14 

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jan Friedman, Emil Ahlberg, Leif Nilsson, Bo Wallblom och Åsa Knutsson samt nyval av Carin Kindbom som styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Information om de föreslagna ledamöterna kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Hellen Wohlin Lidgard och Åsa Tillberg Widell har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att stämman utser Jan Friedman till styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrnings­kodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 15 

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Staffan Landén att utses till att fortsatt vara huvudansvarig revisor. Förslaget till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag till revisor.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses, punkt 16 

Valberedningen föreslår följande huvudsakliga instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, som överensstämmer med vad som fastställdes på årsstämman 2018.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 17 

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, som i allt väsentligt överensstämmer med vad som fastställdes på årsstämman 2018.

Med ledande befattningshavare avses VD/Koncernchef, Group CFO, CHRO, Kommunikationschef/IR-ansvarig, Affärsområdeschefer samt respektive VD i dotterbolagen. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla skickliga medarbetare.

Ersättningen till VD ska motsvara den gängse ersättningen för VD:ar anställda i bolag med en verksamhet, storlek och komplexitet som är jämförbar med bolagets. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till att bolaget idag är ett bolag som är inne i en expansiv fas.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, sedvanlig tjänstepension liksom i förekommande fall sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning ska kunna utgå.

Styrelsen ska varje år överväga om incitamentsprogram omfattande ledande befattningshavare ska föreslås årsstämman.

För både VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner och eventuell rörlig ersättning liksom eventuell ersättning i form av finansiella instrument samt övriga förmåner som en del av den totala ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för att erhålla rörlig ersättning ska vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till rörelseresultat eller andra, för verksamheten väsentliga mål. Rörlig ersättning som utgår kontant kan maximalt utgå med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 25 procent av den fast årslönen för respektive annan ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden ska vara så lång att bolaget ges skälig tid att rekrytera och utbilda ersättare, med de begränsningar som kan följa av lag. En uppsägningstid från arbetstagarens sida om maximalt sex månader ska anses uppfylla detta krav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, punkt 19

Styrelsen beslutade den 1 april 2019, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 55 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen på följande villkor:

1. Styrelsen, eller den styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning:
a) till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
b) till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning.
c) eventuella återstående aktier ska tilldelas personer som garanterat nyemissionen enligt avtal med Bolaget, med fördelning pro rata i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier.
I den mån tilldelning enligt denna punkt inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

     4.   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 9 maj 2019.
     5.   Aktieteckning ska ske under perioden från och med 13 maj 2019 till och med 27 maj 2019.
     6.   Aktieteckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto.
           Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska
           betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknare.
           Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och tiden för betalning.
     7.   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
           närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
     8.   Pelle Mattisson, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa
           sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 15 000 783, samtliga av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i april 2019

MOMENT GROUP AB (publ)

Styrelsen

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/