Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från årsstämma 7 maj 2019 i Moment Group AB (publ)

21:00 / 7 May 2019 Moment Group Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, CYPERN, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Vid årsstämman i MOMENT GROUP AB (publ) som hölls den 7 maj 2019 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut. 
 •  Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. 
 •  Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.  
 •  Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.  
 •  Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
 •  Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 •  Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.  
 •  Att omvälja Jan Friedman, Emil Ahlberg, Leif Nilsson, Bo Wallblom och Åsa Knutsson, samt nyvälja Carin Kindbom som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
 •  Att omvälja Jan Friedman som styrelseordförande.  
 •  Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Staffan Landén att fortsatt vara huvudansvarig revisor.  
 •  Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.  
 •  Att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. 
 •  Att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och konvertibler. 
 •  Att godkänna styrelsens beslut av den 1 april 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen").
Sammanfattning av Företrädesemissionen
 •  Högst 12 000 626 aktier kommer att emitteras till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 6 000 313 kronor.
 •  Företrädesemissionen genomförs för att ge Moment Group möjligheten att, bland annat, vidareutveckla befintlig verksamhet, stärka Bolagets finansiella ställning samt finansiera förvärvet av Minnesota Communication.
 •  Bolagets största aktieägare som per den 1 mars 2019 representerade cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, inklusive Wallblomgruppen och Engströms Trä i Brynje, har åtagit sig att teckna cirka 45 procent av Företrädesemissionen.
 •  Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Wallblomgruppen, samt ett antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden för ytterligare totalt 30 miljoner kronor, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.
 •  Avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer att vara den 9 maj 2019 och teckningsperioden att löpa från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 10 maj 2019.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

8 maj 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
Företrädesemissionen
9 maj 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill
säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
13 maj Handel med teckningsrätter
2019-23 maj
2019
13 maj Teckningsperiod
2019-27 maj
2019
13 maj Handel med BTA
2019-3 juni
2019
Omkring den Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
31 maj 2019 Företrädesemissionen

Finansiell och legal rådgivare 

Moment Group har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare samt DLA Piper Sweden som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 21.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Moment Group. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Moment Group kommer endast att ske genom det prospekt som Moment Group beräknar offentliggöra den 10 maj 2019. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Cypern, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier eller andra värdepapper i Moment Group har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Moment Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/