Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group offentliggör villkoren för företrädesemissionen

08:30 / 2 May 2019 Moment Group Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, CYPERN, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Moment Group AB (publ) ("Moment Group" eller "Bolaget") offentliggjorde den 1 april 2019 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från årsstämman, genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 55 miljoner svenska kronor ("Företrädesemissionen") för att, bland annat, vidareutveckla befintlig verksamhet, stärka Bolagets finansiella ställning samt finansiera förvärvet av Minnesota Communication. Styrelsen för Moment Group har idag fastställt de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen.

Sammanfattning
  •  Aktieägare i Moment Group har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 4:5
  •  Teckningskursen är 4,50 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 54 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader,  förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas
  •  Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 9 maj 2019 och teckningsperioden löper från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019
  •  Sista handelsdag i Moment Group-aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 maj 2019
  •  Bolagets största aktieägare som per den 1 mars 2019 representerade cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, inklusive Wallblomgruppen och Engströms Trä i Brynje, har åtagit sig att rösta för emissionsbeslutet på årsstämman samt att teckna cirka 45 procent av Företrädesemissionen 

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i Moment Group i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 maj 2019 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd Moment Group-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske (i) i första hand till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, (ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse samt (iii) i tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas personer som garanterat nyemissionen enligt avtal med Bolaget, med fördelning pro rata i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 4,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 6 000 313 kronor genom nyemission av maximalt 12 000 626 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Moment Group cirka 54 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019. Moment Groups styrelse har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 27 maj 2019. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 13 maj 2019 till och med den 23 maj 2019 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 13 maj 2019 till och med den 3 juni 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 44,4 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter. 

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av årsstämman som kommer att hållas den 7 maj 2019 kl. 18:30 på Lisebergsteatern i Göteborg. Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 1 april 2019 och finns tillgänglig på Moment Groups webbplats, www.momentgroup.com.

Röstnings- och teckningsåtaganden 

Bolagets största aktieägare som per den 1 mars 2019 representerade cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, inklusive Wallblomgruppen och Engströms Trä i Brynje, har åtagit sig att rösta för emissionsbeslutet på årsstämman samt att teckna cirka 45 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden för ytterligare totalt 29 miljoner kronor motsvarande ca 55 procent av Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras den 10 maj 2019.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

7 maj 2019 Årsstämma innefattande godkännande av styrelsens beslut om
Företrädesemissionen
7 maj 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen
8 maj 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
Företrädesemissionen
9 maj 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill
säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
13 maj Handel med teckningsrätter
2019-23 maj
2019
13 maj Teckningsperiod
2019-27 maj
2019
13 maj 2019 Handel med BTA
3 juni 2019
Omkring den Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
31 maj 2019 Företrädesemissionen

Finansiell och legal rådgivare 

Moment Group har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare samt DLA Piper Sweden som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group 
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Denna information är sådan som Moment Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Moment Group. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Moment Group kommer endast att ske genom det prospekt som Moment Group beräknar offentliggöra den 10 maj 2019. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Cypern, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier eller andra värdepapper i Moment Group har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Moment Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/