Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group kallar till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande avseende villkoren för bolagets obligationslån

16:30 / 2 October 2020 Moment Group Press release

Bolaget meddelade den 18 september 2020 att Moment Groups likviditet påverkats negativt av den pågående coronapandemin (Covid-19) och att ett intensivt arbete pågår för att säkra likviditeten i närtid samt finansieringen på längre sikt. Bolaget har som en del i detta arbete idag, genom agenten, kallat till ett möte med obligationsinnehavarna genom ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen"). Bolaget har nyttjat 200 miljoner SEK inom den totala ramen om 400 miljoner kronor för Obligationen.

Det skriftliga förfarandet avser beslut om bland annat en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 50 procent genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,0 procent med Stibor-golv (istället för tidigare rörliga ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv), att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 31 oktober 2023 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021) samt borttagande av Obligationens åtaganden såvitt avser upptagande av finansiell skuldsättning i klausulen 13.5 (Financial Indebtness) och ställande av säkerhet i klausulen 13.6 (Negative Pledge). Med anledning av nedskrivning av Obligationen är en beslutspunkt även att införa en s.k. "ersättningsmekanism" där Moment Group vid inlösen av obligationerna på förfallodagen åtar sig att betala ytterligare högst 50 miljoner SEK till obligationsinnehavarna under förutsättning att aktiekursen för Moment Groups aktie uppgår till eller överstiger 2,50 SEK.  

Beslut enligt ovan är villkorade av att, och ska inte träda ikraft förrän, Moment Group återbetalar vissa krediter inom koncernen samt erhåller sådan tillräcklig finansiering som bolaget bedömer är nödvändigt för att bedriva verksamheten under kommande tolv månader. Moment Group förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka förslagen till beslut under det skriftliga förfarandet.

Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationen i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 1 oktober 2020 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 2/3 procent av det justerade nominella belopp för vilka obligationsinnehavare röstar i det skriftliga förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 28 oktober 2020, vilket är sista dagen för röstning i det skriftliga förfarandet.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på Moment Groups webbplats (momentgroup.com) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationen som per den 1 oktober 2020 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det skriftliga förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta agenten på trustee@intertrustgroup.comeller +46(0)73 314 15 29.  

För fullständig beskrivning av beslutsförslagen, vänligen se kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Moment Groups webbplats.

- Denna ändring av obligationsvillkoren är avgörande för att kunna hantera både den kortsiktiga likviditeten och den långsiktiga finansieringen av bolaget. Vi arbetar intensivt för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för att ta oss igenom krisen till dess vi får bedriva våra verksamheter fullt ut igen - utan några coronarelaterade restriktioner, säger Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 klockan 16.30 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/