Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

19:38 / 26 November 2020 Moment Group Press release

Perioden juli till och med september har för Moment Group fortsatt präglats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 31 msek (146 msek), en minskning på närmare 80%, vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighetsrestriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att förbereda återöppnandet av flera arenor, hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent. 

TREDJE KVARTALET 2020 2020 2019 2020 2019 2019
(MSEK) jul jul-sep jan-sep jan-sep helår
-sepIFRS IFRS 16 IFRS 16 IFRS 16 IFRS 16
16
Nettoomsättning 31 146   281 531   956
Pro rata-omsättning 31 135   224 481   820
Rörelseresultat före -31 -10   -80 -27   52
avskrivningar
(EBITDA)
Justerat EBITDA, msek -10 -7   -40 -24   81
Rörelseresultat -68 -27   -152 -78   -44
(EBIT)
Justerat EBIT, msek -47 -24   -112 -75   -15
 

VD HAR ORDET

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de senaste sju månaderna förbytts och koncernen redovisar ett ackumulerat rörelseresultat på -152 msek, en försämring med 74 msek mot föregående år, vilket är en följd av att en majoritet av koncernens verksamheter varit stängda till följd av restriktionerna. För kvartalet redovisar koncernen ett rörelseresultat på -68 msek (-27 msek), en försämring med 41 msek mot samma period föregående år. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar av goodwill om 20 msek vilket ger ett justerat EBIT om -48 msek. Under kvartalet har stöd om 8 msek intäktsförts som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Inom Moment Group har ett intensivt arbete pågått sedan i mars med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen. Bortsett från våra två aktivitetsarenor Star och Ballbreaker har i princip samtliga verksamheter varit stängda till följd av det som i det närmaste kan benämnas som näringsförbud. Inköps- och investeringsstopp har gällt sedan i mars och ett intensivt arbete med att minska kostnadsmassan har pågått parallellt med att korttidspermitteringar och omfattande uppsägningar genomförts. De stödpaket som möjliggjorts har sökts i den omfattning vi har rätt till och förhandlingar med hyresvärdar har förts löpande, med begränsad framgång, för att försöka miniminera hyreskostnader för lokaler och arenor som med anledning av restriktionerna inte varit möjliga att hålla öppna. Trots alla åtgärder har likviditeten i bolaget varit hårt ansträngd och för att undvika likviditetsbrist hade aktivitetsnivån i verksamheterna successivt behövts normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

Intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare har förts och förs fortfarande för att säkerställa tillgången till rörelsekapital både för att säkra likviditeten på kort sikt och finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. 

Parallellt med att hantera det operativa arbetet och säkerställande av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att identifiera och tydliggöra rätt strategier och planer för tiden efter Corona - där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus.

Vi jobbar också fokuserat med att driva på för möten med olika politiker och myndigheter där vi med stor tydlighet beskriver den akuta situation vi och hela vår bransch har att hantera med målsättningen att regeringen skall fatta skyndsamma beslut om situationsanpassade restriktioner och relevanta stöd, i rätt omfattning och i rätt tid, vilket är avgörande för evenemangsnäringens överlevnad. 

Göteborg 26 november 2020

Otto Drakenberg

tf VD/Koncernchef
otto.drakenberg@momentgroup.com
0708-64 55 04
Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 ca. kl. 19.40 CET.

+46 708 64 55 04

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/