Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

08:30 / 7 February 2020 Moment Group Press release

Resultatet för kvartalet var på historiskt hög nivå och vi ser positiva signaler inom arbetet med återställandet av lönsamheten under 2020.

FJÄRDE KVARTALET OCH 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

    2019   2019   2018   2019   2019   2018
(MSEK)   okt   okt   okt   jan   jan   jan-dec
-dec -dec -dec -dec -dec IAS 17
IFRS IAS IAS IFRS IAS
16 17 17 16 17
Nettoomsättning   425   425   391   956   956   1101
Pro rata-omsättning   339   339   317   820   820   936
Rörelseresultat före   79   36   19   52   -30   -14
avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat   34   31   14   -44   -51   -34
(EBIT)
Rörelsemarginal   8%   7%   4%   -5%   -5%   -3%
Rörelsemarginal pro   10%   9%   4%   -5%   -6%   -4%
rata
Resultat per aktie   0,63   0,65   0,67   -2,85   -2,66   -2,58

 

 

VD HAR ORDET

Med tillförsikt konstaterar jag att det fjärde kvartalet resultatmässigt är det starkaste i koncernens historia samtidigt som det operativa kassaflödet stärkts. På helåret summerar vi däremot ett av de sämsta resultaten koncernen presterat. Vi ser att de initiativ vi drivit under framförallt det andra halvåret börjar ge resultat samtidigt som det fortsatt finns orealiserad potential i samtliga affärsområden.

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär fjärde kvartalet en mycket hög aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick till 425 msek (391 msek), en ökning med 31 msek mot föregående år vilket framför allt är hänförbart till Live Entertainment. Rörelseresultatet i kvartalet var långt starkare än förgående år och rensat för engångskostnader i samband med VD-bytet och nedskrivning av nyttjanderättstillgång uppgick det till 60 msek i enlighet med nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet 57 msek (27 msek), vilket är 29 msek bättre än föregående års resultat rensat för engångskostnader. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment en förbättring om 27 msek och Immersive Venues 5 msek, medan Event står för en försämring på 2 msek.

Vid ingången av kvartalet låg de förutbetalda biljettintäkterna på en hög nivå vilket indikerade att vi hade en stark period framför oss, vilket är vad vi nu summerar. Vi ser i kvartalet en ökad intjäning inom både affärsområde Live Entertainment och Immersive Venues samtidigt som det finns fortsatt potential för ytterligare resultatförbättring även i det så viktiga sista kvartalet. Även framåt ser nivån på de förutbetalda biljettintäkterna stark ut. Samtidigt visar våra eventbolag positiva signaler för 2020, då deras införsäljningsnivåer inför våren ligger på historiskt höga nivåer.

Kungsportshuset i Göteborg belastar fortsatt resultatet, men det är glädjande att se att de vidtagna åtgärderna börjar få effekt samt att satsningen med Christmas by Wallmans i huset under november och december givit ett resultat över förväntan. Enhetens resultat var i fjärde kvartalet drygt 3 msek bättre än samma period föregående år trots att eventarenan hölls stängd för publik verksamhet under oktober.

Vårt fortsatt mest prioriterade fokus är återställande av lönsamheten. Vi arbetar därmed vidare med att gå igenom affärsmodeller och riskhantering med ambitionen att skapa mer dynamiska kostnadsbaser och öka intäkterna. Det är viktigt för bolagets fortsatta resa framåt.

Vi ser fram emot att ta oss an 2020 med de positiva signaler som hösten givit.

Göteborg 7 februari 2020

Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef
+46 703 94 80 92
josefin.dalum@momentgroup.com

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/