Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

08:30 / 29 April 2020 Moment Group Press release

En positiv start på året följdes av en totalt förändrad bild framåt till följd av coronapandemin. Covid-19 påverkar oss alla, både på personligt och professionellt plan, och vår koncern verkar i en bransch som är mycket hårt drabbad med totalt förändrade marknadsförutsättningar. 

FÖRSTA KVARTALET 2020

2020 2019 2019
(MSEK) jan-mar jan-mar helår
IFRS 16 IFRS 16 IFRS 16
Nettoomsättning 238 217 956
Pro rata-omsättning 184 191 820
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -26 -3 52
Justerat EBITDA, msek -5 -3 81
Rörelseresultat (EBIT) -44 -20 -44
Justerat EBIT, msek -23 -20 -15
Rörelsemarginal -18% -9% -5%
Justerad rörelsemarginal % -10% -9% -2%
Rörelsemarginal pro rata -24% -10% -5%
Justerad rörelsemarginal pro rata % -13% -10% -2%
Resultat per aktie -1,55 -1,57 -2,85
 

VD HAR ORDET

En positiv start på året följdes av en totalt förändrad bild framåt till följd av coronapandemin. Covid-19 påverkar oss alla, både på personligt och professionellt plan, och vår koncern verkar i en bransch som är mycket hårt drabbad med totalt förändrade marknadsförutsättningar.

Efter att det fjärde kvartalet och årets två inledande månader visade att de aktiviteter som drivits med fokus på att återställa lönsamheten i verksamheterna började ge utväxling på resultatet stod det tidigt i mars klart att coronavirusets inverkan på alla delar av  koncernen skulle bli omfattande. Vi växlade då fokus från lönsamhetstärkande åtgärder och initiativ till proaktivt arbete och riskminimering, med målsättningen att parera och begränsa den finansiella påverkan och skadan i bolagen som uppstår till följd av Covid-19. Ett intensivt arbete pågår både för att ta bolaget genom krisen och för att skapa en plattform för att i nästa steg åter öppna upp och fortsätta utveckla de i grunden starka verksamheter koncernen består av.

Det som inleddes som ett starkt år med ett rörelseresultat efter februari som låg 12 msek bättre än föregående år förbyttes under mars till ett ackumulerat resultat på -44 msek, en försämring med 27 msek mot föregående år. En stor förklaringsparameter är att den tyska marknaden helt stängdes under månaden och därmed ansökte vi om konkurs för den tyska verksamheten. Detta gav en negativ resultateffekt på 18 msek, vilket dock inte påverkar likviditeten i koncernen.  Pandemisituationen triggade också extraordinära kostnader i koncernen i övrigt med ca 3 msek, varför övriga enheter således gick 3 msek sämre i kvartalet än föregående år. Den interna målsättningen för kvartalet var dock långt högre och mer i linje med hur resultatet såg ut efter februari.

För att säkra den kortsiktiga likviditeten i bolaget signerades i april en teckningsförbindelse för en emission och lånefacilitet, vilka ska beslutas på årsstämman i maj. Vi har även erhållit obligationsinnehavarnas godkännande gällande att tre kvartals räntebetalningar kapitaliseras och därtill har ansökningar för både återvinning av och uppskov med arbetsgivaravgifter, skatt och moms beviljats.

De likviditetsstärkande åtgärderna i  kombination med de kostnadsbesparande aktiviteterna vi genomfört ger oss utrymme för att, på ett strukturerat sätt, ta oss an situationen, men vi har mycket kvar att göra för att ta oss igenom den kris hela upplevelsebranschen nu genomgår. Det intensiva arbete som pågår för att fortsatt minska kostnadsbasen fortlöper samtidigt som kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

De aktiviteter och åtgärder som vidtogs under andra halvan av 2019 och som fortsatte in i 2020 kommer, efter den mest kritiska fasen kring hantering av de utmaningar som följer av pandemin, att vara fortsatt i fokus. Att skapa mer dynamiska kostnadsbaser, flexibla och relevanta affärsmodeller och att förstå och möta den efterfrågan som blir resultatet av de förändringar i volymer i marknaden som vi tror nu följer, i såväl ekonomi som beteendemönster, kommer att vara av yttersta vikt för att fortsatt vara en aktör att räkna med inom de segmenten vi verkar.

Göteborg 29 april 2020

Josefin Dalum

tf VD/Koncernchef
josefin.dalum@momentgroup.com
0703-94 80 92
 

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 ca. kl. 08.30 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/