Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Kallelse till årsstämma 5 maj 2020

08:40 / 3 April 2020 Moment Group Press release

AKTIEÄGARNA I MOMENT GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, klockan 16.00 i Kungsportshuset, Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2020, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via post till MOMENT GROUP AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via internet på www.momentgroup.com eller per telefon 08-402 92 27. Anmälan ska vara bolaget tillhanda tisdagen den 28 april 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden, som inte få vår vara fler än två.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 28 april 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Moment Group värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer bolaget att hålla en kort och effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Som ett led i detta kommer bolagets verkställande direktör inte att framföra något anförande och ingen förtäring att serveras i samband med stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer uppmanar Moment Group alla aktieägare att noga överväga möjligheten att delta via ombud. Rekommendationen gäller särskilt för personer som tillhör en riskgrupp samt personer som har sjukdomssymptom, befunnit sig i ett område med smittspridning eller på annat sätt varit i kontakt med någon som kan misstänkas vara smittad med coronaviruset.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Moment Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses.
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler
18. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Disposition av bolagets förlust, punkt 8.b

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode och instruktion för valberedningen, punkt 2 samt punkt 9-15

Valberedningen har inför stämman bestått av Bo Wallblom, Kenneth Engström, Isak Wernhoff och Jan Friedman. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande pågår valberedningens arbete och valberedningens förslag är inte färdigställt. Valberedningens fullständiga förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, styrelsens sammansättning och styrelseordförande, revisor, instruktion för valberedningen, inklusive principer för hur valberedningen utses, samt valberedningens motiverade yttrande kommer att tillhandahållas inför stämman så snart detta finns tillgängligt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16

Styrelsen föreslår nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som utarbetats i enlighet med de nya krav som gäller inför årsstämman 2020. Riktlinjerna innebär i huvudsak följande:

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning. De föreslagna riktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig ersättning som omfattas av riktlinjerna ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess

hållbarhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till ersättningsriktlinjerna har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats.

Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och andra personer i koncernledningen samt styrelseledamöter såvitt avser ersättningar utöver det styrelsearvode som stämman fattar beslut om. För närvarande består koncernledningen, förutom verkställande direktör/Koncernchef, av Group CFO, Kommunikationschef/IR-ansvarig, Affärsområdeschefer samt respektive verkställande direktör i dotterbolagen.

Koncernledningens ersättning ska utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra icke-monetära förmåner såsom företagsbil. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman och bolagsstämman kan oberoende av riktlinjerna besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar och incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella som ska följa koncernens finansiella mål eller icke-finansiella som ska ligga i linje med den individuella utvecklingsplanen. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år och den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen för koncernens verkställande direktör samt 25 procent av den fasta årliga lönen för respektive annan ledande befattningshavare. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

För den verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda och pensionspremierna ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen.

Andra icke-monetära förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägningstiden ska vara så lång att bolaget ges skälig tid att rekrytera och utbilda ersättare med de begränsningar som kan följa av lag. En uppsägningstid från befattningshavarens sida om maximalt sex månader ska anses uppfylla detta krav. Vid sådan uppsägning ska befattningshavaren inte ha rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott i vars uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 27 001 409, samtliga av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

                                                                                  

Göteborg i april 2020

MOMENT GROUP AB (publ)

Styrelsen

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/