Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group erhåller teckningsförbindelse och säkrar del av finansiering

16:00 / 11 April 2020 Moment Group Press release

Moment Group erhåller teckningsförbindelse om 8 100 420 kronor och offentliggör avsikt att föreslå att årsstämman beslutar att genomföra en fullt säkerställd riktad nyemission om 8 100 420 kronor till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag samt säkrar finansiering om 12 miljoner kronor genom en lånefacilitet

Som ett led i att säkerställa rörelsekapital för bolaget för det närmaste kvartalet avser styrelsen att föreslå att årsstämman beslutar om en säkerställd riktad nyemission om 5 400 280 aktier. Bolaget har idag erhållit en teckningsförbindelse om 8 100 420 kronor från Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag och styrelsen avser föreslå att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en riktad emission till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag. Styrelsen kommer att föreslå en teckningskurs om 1,50 kronor och att 5 400 280 aktier emitteras, vilket medför att aktiekapitalet ökas med 2 700 140 kronor till 16 200 844,50 kronor och medför en ökning av antalet aktier och aktiekapitalet med knappt 20 procent vilket motsvarar en utspädning om ca 16,6 procent. Bolaget tillförs 8 100 420 kronor i teckningslikvid.

Teckningskursen är satt efter förhandling med investeraren med utgångspunkt i aktiens viktade genomsnittskurs under perioden den 23 mars 2020 - 3 april 2020. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission är möjlig att genomföra med kort varsel och till en lägre kostnad. I kombination med den finansiering den nya ägaren kommer in med, som redogörs för nedan, ger emissionen bolaget förutsättningar att arbeta sig igenom den kris branschen nu genomgår. Som tidigare meddelats har styrelsen för Moment Group beslutat att skjuta upp årsstämman och kommer att återkomma med datum för årsstämman. Aktieägare representerande ca 40 procent av antalet röster i bolaget har åtagit sig att rösta för den riktade emissionen på bolagsstämman, som måste godkännas av två tredjedelar av rösterna representerade på bolagsstämman.Som en åtgärd för att stärka koncernens likviditetsposition har Moment Group sedan en tid tillbaka utvärderat förutsättningarna för att erhålla en rörelsefinansiering från en eller flera externa finansiärer. Bolaget har nu ingått ett avtal med Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag samt med Engströms Trä i Brynje AB om ett lån om 12 miljoner kronor i syfte att finansiera bolagets löpande verksamhet ("Lånefaciliteten"). Lånefaciliteten har en årlig ränta om sex procent, en löptid om tolv månader och är säkerställd i form av aktiepant i bolagets dotterbolag, Conciliance AB. Då Engströms Trä i Brynje AB äger ca 15,9 procent av rösterna i bolaget är Lånefaciliteten i förhållande till Engströms Trä i Brynje AB villkorad av bolagsstämmans godkännande. Vidare är Lånefaciliteten villkorad av att bolagsstämman beslutar om att genomföra den riktade emissionen till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag senast den 30 juni 2020.

- Det känns positivt att ha arbetat fram ett första steg på finansieringslösning som också stärker kapitalet i bolaget. Det ger förutsättningar att fortsätta det intensiva arbete som pågår med fokus på aktiviteter kring att minska kostnadsbasen och att stärka balansräkningen på längre, säger Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef för Moment Group.

- Framåt innebär det ett intensivt arbete med fortsatta diskussioner med aktörer kopplat till bolagets finansiering såväl som fortsatta förhandlingar med motparter på kostnadssidan för att kunna ta bolaget igenom den kris hela upplevelsebranschen nu befinner sig i, fortsätter Josefin Dalum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovastående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2020 klockan 16.00.CEST.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/