Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group genomför korttidspermitteringar och uppsägningar

15:35 / 20 April 2020 Moment Group Press release

Moment Group genomför korttidspermitteringar inom ramen för det förstärkta statliga stöd riksdagen röstade igenom den 14 april och verkställer samtidigt uppsägningar. Åtgärderna berör samtliga delar av koncernen och syftar till att anpassa personalstyrkan till den kraftigt reducerade försäljningsvolymen inom såväl biljett- som projektverksamheterna. Det ger också koncernen handlingsutrymme inför den ovisshet som finns rörande när i tiden de restriktioner som idag inskränker bolagens verksamheter hävs. Som tidigare har kommunicerats verkar Moment Group inom en bransch som drabbas mycket hårt av coronapandemin, vilket fortsatt kommer att ha en stor negativ påverkan på såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet och åtgärder vidtas löpande för att parera den negativa påverkan på de sätt det är möjligt.

Inom koncernen har i princip samtliga arenor stängt sina verksamheter och försäljningsintäkterna på kort sikt är i det närmaste obefintliga. Viss försäljning sker fortsatt för produktioner och projekt med genomförande under andra halvåret, men omfattningen är avsevärt lägre än normalt. Fokus för den personalstyrka som kvarstår blir primärt att jobba vidare med aktiviteter kring att minska kostnadsbasen, skapa aktivitetsplaner för återöppnande och arbeta med att stärka balansräkningen på längre sikt. Därtill ska rapportering och nödvändiga processer hanteras samtidigt som ett framåtriktat arbete med kommande produktioner och projekt ska göras, i den mån det är möjligt.

Som ytterligare aktivitet på kostnadssidan kommer förhandlingar med samtliga verksamheters hyresvärdar drivas vidare i en ny fas för förhandlingar kring det indirekta stöd för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som regeringen fattade beslut om den 16 april.

För att stärka likviditeten i bolaget har det tidigare offentliggjorts att Moment Group dels har säkrat finansiering genom en lånefacilitet dels avser föreslå årsstämman att besluta om att genomföra en fullt säkerställd riktad nyemission. Vidare har bolaget sedan tidigare presenterat ett förslag till ändring av obligationsvillkoren och därtill har ansökningar för både återvinning av och uppskov med arbetsgivaravgifter, skatt och moms beviljats.

- Vi förbereder nu för att kunna gå ner till en reducerad personalstyrka som bland annat har som fokus att omhänderta värdet i bolagen och att med snabbhet kunna växla upp för att möta den efterfrågan på upplevelser och möten som vi tror kommer följa när marknaden återigen kan öppnas upp. Vår förhoppning är att många av de engagerade och skickliga medarbetare som nu omfattas av de åtgärder vi vidtar, på olika sätt ändå kan vara en del av koncernen på vår fortsätta resa framåt, säger Josefin Dalum VD/Koncernchef för Moment Group.

- De kostnadsbesparande åtgärder vi genomfört i kombination med de likviditetsstärkande aktiviteterna ger oss utrymme för att, på ett strukturerat sätt, ta oss an situationen, men vi har mycket kvar att göra för att ta oss igenom den kris hela upplevelsebranschen nu genomgår. Det intensiva arbete som pågår för att fortsatt minska kostnadsbasen fortlöper samtidigt som kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter, säger Josefin Dalum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/