Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från årsstämma 26 maj 2020 i Moment Group AB

16:54 / 26 May 2020 Moment Group Press release

Vid årsstämman i Moment Group AB som hölls den 26 maj 2020 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut:

 • Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
 • Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 • Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
 • Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.
 • Att omvälja Emil Ahlberg och Åsa Knutsson, samt nyvälja Kenneth Engström och Johan von Essen som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Att välja Emil Ahlberg som styrelseordförande.
 • Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Att besluta om riktad nyemission av aktier enligt styrelsens förslag ("Nyemissionen").
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.
Sammanfattning av Nyemissionen
 • Högst 5 400 280 aktier kommer att emitteras till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 2 700 140 kronor.
 • Teckningskursen har fastställts med utgångspunkt i aktiens viktade genomsnittskurs under perioden den 23 mars 2020 - 3 april 2020 och motsvarar enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet.
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Verna Fastigheter AB.
 • Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 29 maj 2020 och betalning ska erläggas senast den 29 maj 2020.
 • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 • De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission är möjlig att genomföra med kort varsel och till en lägre kostnad, vilket ger bolaget förutsättningar att arbeta sig igenom den kris branschen nu genomgår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com,0708-64 55 04

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/